Employment

Romania: Negotiation of the Collective Bargaining Agreement at Company Level

Legal provisions no longer establish the employers’ obligation to initiate yearly collective negotiations. Labour authorities seem to have a different interpretation of these provisions.

In recent months, the Roman­ian labour author­i­ties start­ed per­form­ing con­trols on employ­ers in an effort to enforce the laws on nego­ti­a­tion of col­lec­tive bar­gain­ing agree­ments at com­pa­ny lev­el. Due to this, sev­er­al ques­tions on col­lec­tive nego­ti­a­tion at com­pa­ny lev­el were raised, as the legal pro­vi­sions in this respect are not clear enough.

What does collective negotiation mean?

Col­lec­tive nego­ti­a­tion means the nego­ti­a­tion between the employ­er or employ­ers’ organ­i­sa­tion and the trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives, as the case may be, aim­ing to reg­u­late work rela­tion­ships between the two par­ties, as well as any oth­er mat­ters of com­mon inter­ests. In most cas­es, col­lec­tive nego­ti­a­tion with­in com­pa­nies aims to con­clude a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at that lev­el.

Who has the obligation to initiate collective negotiations?

Start­ing with 2011, col­lec­tive nego­ti­a­tion is manda­to­ry only at com­pa­ny lev­el for com­pa­nies hav­ing more than 21 employ­ees (Law no. 62/2011 on social dia­logue; SDL).

As a rule, ini­ti­at­ing nego­ti­a­tions belongs to the employ­er or employ­ers’ organ­i­sa­tion. In their turn, the trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives may also request nego­ti­a­tions, in which case the employ­er must start the nego­ti­a­tion with­in 10 cal­en­dar days from the date it received the request.

When should collective negotiations begin? What is the duration?

If there is a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el, the employ­er must start col­lec­tive nego­ti­a­tions at least 45 days before it expires.

SDL does refer to the date when col­lec­tive nego­ti­a­tions should start if there is no col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el. The for­mer reg­u­la­tion, Law no. 1301996 on col­lec­tive bar­gain­ing agree­ments (repealed), pro­vid­ed that col­lec­tive nego­ti­a­tions must be per­formed every year, but this pro­vi­sion was not tak­en over by the SDL. So it is not cer­tain whether, with­out a spe­cif­ic term indi­cat­ed by the law with­in which the employ­er can ful­fil his oblig­a­tion to ini­ti­ate col­lec­tive nego­ti­a­tions, the author­i­ties can apply sanc­tions.

The dura­tion of nego­ti­a­tions is lim­it­ed to 60 cal­en­dar days, unless the par­ties agree to pro­long the term. Although SDL does not pro­vide the date from which the above term will be cal­cu­lat­ed, we believe that it must be cal­cu­lat­ed from the date of the first nego­ti­a­tion meet­ing.

What sanctions can the labour inspectors apply if the employer does not observe the negotiation obligation?

SDL requires only that col­lec­tive nego­ti­a­tions begin but does not require that they be con­clud­ed. Accord­ing­ly, SDL does not sanc­tion the par­ties if, with­in the 60-cal­en­dar-day term or the term estab­lished by the par­ties, the par­ties did not come to an agree­ment and decid­ed not to con­clude a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment.

So the nego­ti­a­tion could be finalised in two ways: (i) the par­ties con­clud­ing a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el or (ii) the par­ties not con­clud­ing a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment. In the first sit­u­a­tion, when the par­ties agree on con­clud­ing the agree­ment and its claus­es, the agree­ment must be con­clud­ed in writ­ing and sub­mit­ted for reg­is­tra­tion with the com­pe­tent ter­ri­to­r­i­al labour inspec­torate. The col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment applies from the date of reg­is­tra­tion with the ter­ri­to­r­i­al labour inspec­torate or from a lat­er date that the par­ties agree.

What hap­pens if the employ­er did not per­form the col­lec­tive nego­ti­a­tion pro­ce­dure and the labour inspec­tors car­ry out con­trols of them? Can the labour inspec­tors sanc­tion the employ­er if it does not prove that it start­ed the col­lec­tive nego­ti­a­tion pro­ce­dure?

Con­sid­er­ing how SDL is draft­ed, no express sanc­tion seems to be estab­lished if the employ­er did not start col­lec­tive nego­ti­a­tions. On the oth­er hand, SDL fines the employer’s refusal to com­mence nego­ti­a­tion of a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment. We believe the pro­vi­sion applies only in those cas­es when employ­ees (through trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives) request the employ­er to com­mence col­lec­tive nego­ti­a­tions and there is no response to the request with­in the legal term.

It may also be pos­si­ble that, in case of an inspec­tion, the labour inspec­tors request the employ­er to start col­lec­tive nego­ti­a­tions with­in a giv­en term. Fail­ure to ful­fil all oblig­a­tions imposed by the labour inspec­tors with­in the set term would be con­sid­ered a mis­de­meanour sanc­tioned with a fine.

Only the commencement of collective negotiations at company level is required, and only in companies with more than 21 employees.

România: Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Prevederile legale actuale nu mai stabilesc obligația de a iniția negocieri colective anuale în sarcina angajatorilor. Autoritățile par să aibă o interpretare diferită a acestor prevederi.

Pe par­cur­sul ultimelor luni, autoritățile române din dome­ni­ul muncii au început să real­izeze con­troale asupra anga­ja­to­rilor în ved­erea imple­men­tării legii cu privire la negocierea con­trac­tu­lui colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate. Drept urmare, au fost ridi­cate numeroase între­bări legate de negocierea colec­tivă la niv­el de uni­tate, având în vedere că dis­poz­iți­ile legale în acest dome­niu nu sunt sufi­cient de clare.

Ce reprezintă negocierea colectivă?

Negocierea colec­tivă reprez­in­tă activ­i­tatea de negociere care se real­izează între anga­ja­tor sau orga­ni­za­ția patronală, pe de o parte, și sindi­cat sau reprezen­tanții salari­aților, pe de altă parte, după caz, în scop­ul regle­men­tării relați­ilor de muncă din­tre cele două părți, pre­cum și a altor aspecte de interes comun. În cele mai multe cazuri, negocierea colec­tivă des­fășu­rată la nivelul soci­etăților are ca obiec­tiv încheierea unui con­tract colec­tiv de muncă la acel niv­el.

Cine are obligația negocierii colective?

Începând cu anul 2011, negocierea colec­tivă este oblig­a­to­rie doar la niv­el de uni­tate pen­tru anga­ja­torii care au mai mult de 21 de salari­aţi (Leg­ea nr. 62/2011 privind dia­logul social — LDS).

Ca reg­ulă, iniția­ti­va negocierii aparține anga­ja­toru­lui sau orga­ni­za­ției patronale. La rân­dul lor, sindi­catele sau reprezen­tanții salari­aților pot, de aseme­nea, să solicite inițierea negocier­ilor, caz în care anga­ja­torul are oblig­ația să înceapă negocier­ile în ter­men de 10 zile cal­en­daris­tice de la data prim­irii solic­itării în acest sens.

Când ar trebui inițiate negocierile colective? Care este durata acestor negocieri?

În cazul în care la nivelul unității există deja un con­tract colec­tiv de muncă, anga­ja­torul este oblig­at să iniţieze negocierea colec­tivă cu cel puţin 45 de zile înainte de expi­rarea con­trac­tu­lui respec­tiv.

În ceea ce priveşte situ­aţia în care nu există un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate, LDS nu face nicio pre­cizare cu privire la momen­tul în care tre­buie iniți­ată negocierea. Leg­ea nr. 1301996 privind con­trac­tul colec­tiv de muncă, în prezent abro­gată, prevedea că negocierea colec­tivă are loc în fiecare an, dar această prevedere nu a fost pre­lu­ată însă de LDS. Prin urmare, este dis­cutabil dacă, în lip­sa indicării unui ter­men înăun­trul căruia anga­ja­torul să îşi poată îndepli­ni oblig­aţia de iniţiere a negocier­ilor colec­tive, autorităţile vor putea apli­ca sancţi­u­ni.

Dura­ta negocier­ilor este lim­i­tată la 60 de zile cal­en­daris­tice, cu excepția cazu­lui în care părțile agreează asupra pre­lun­girii aces­teia. Chiar daca LDS nu pre­cizează data de la care se cal­culează ter­menul de 60 de zile mențion­at mai sus, con­sid­erăm că aces­ta se cal­culează de la data la care are loc pri­ma șed­ință de negociere.

Ce sancțiune ar putea aplica inspectorii de muncă în cazul în care angajatorul nu respectă obligația de negociere?

LDS regle­mentează în mod imper­a­tiv doar iniţierea negocierii colec­tive, nu şi oblig­aţia încheierii unui con­tract colec­tiv de muncă. Ast­fel, LDS nu sancţionează părţile dacă, la împlinirea ter­menu­lui de 60 de zile cal­en­daris­tice (pen­tru des­fășu­rarea negocier­ilor colec­tive) sau a ter­menu­lui sta­bilit de către părți, părţile au eşu­at negocier­ile colec­tive şi nu au decis încheierea unui con­tract colec­tiv de muncă.

Ast­fel, negocierea s-ar putea final­iza în două mod­uri: (i) părțile să încheie un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate sau (ii) părțile să nu încheie un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate. În pri­ma situ­ație, în cazul în care părțile aleg să încheie un con­tract colec­tiv de muncă și agreează asupra clauzelor con­trac­tuale, con­trac­tul tre­buie încheiat în for­mă scrisă și ulte­ri­or înreg­is­trat la inspec­torat­ul ter­i­to­r­i­al de muncă com­pe­tent. Con­trac­tul colec­tiv de muncă este aplic­a­bil de la data înreg­istrării sale la inspec­torat­ul ter­i­to­r­i­al de muncă sau de la o dată ulte­rioară agreată de părți.

Ce se întâm­plă însă în cazul în care anga­ja­torul nu a demarat pro­ce­du­ra negocierii colec­tive și inspec­torii de muncă vin în con­trol? Pot aceș­tia să aplice vreo sancți­une anga­ja­toru­lui în cazul în care aces­ta nu face dova­da că a iniți­at negocierea colec­tivă?

Din modal­i­tatea în care este redac­tată LDS, nu ar rezul­ta exis­tența vre­unei sancți­u­ni exp­rese în cazul în care anga­ja­torul nu a iniți­at negocierea colec­tivă. Pe de altă parte însă, LDS sancționează cu amendă refuzul anga­ja­toru­lui de a începe negocierea con­trac­tu­lui colec­tiv de muncă. Con­sid­erăm că această prevedere ar fi aplic­a­bilă doar în acele cazuri în care salari­ații (prin inter­medi­ul sindi­cat­u­lui sau a reprezen­tanților salari­aților) au solic­i­tat anga­ja­toru­lui să inițieze negocierea colec­tivă, iar aces­ta din urmă nu a răspuns solic­itării în ter­menul pre­văzut de lege.

Pe de altă parte, este de aseme­nea posi­bil ca, în cazul unui con­trol, inspec­torii de muncă să impună anga­ja­toru­lui ca, într-un anu­mit ter­men deter­mi­nat, să inițieze negocierea colec­tivă. Neîn­deplinirea sau îndeplinirea parţială de către anga­ja­tor a măsurilor dis­puse de inspec­torul de muncă, la termenele sta­bilite de aces­ta con­sti­tu­ie con­tra­venție și se poate sancționa cu amendă.

Negocierea colectivă este obligatorie doar la nivel de unitate pentru angajatorii care au mai mult de 21 de salariaţi.