Insolvency & Restructuring

Czech Republic: Insolvency filings in case law

The case law sets very high requirements for insolvency filings made by creditors. Creditors must pay extra attention, as the consequence of an insolvency filing is that other creditors and debtors may claim damages that occurred in connection with an insolvency filing that was refused for its incompleteness or other deficiencies.

Requirements of a creditor insolvency filing

A per­son is insol­vent if he has (i) at least two cred­i­tors; (ii) at least two mature finan­cial lia­bil­i­ties for more than 30 days over­due; and (iii) he is not able to ful­fil such lia­bil­i­ties. A debtor who is a legal enti­ty or a nat­ur­al per­son (entre­pre­neur) is con­sid­ered insol­vent also in the case that he has sev­er­al cred­i­tors and the total of his lia­bil­i­ties exceeds the val­ue of his prop­er­ty.

The Czech Insol­ven­cy Act stip­u­lates that a cred­i­tor may file an insol­ven­cy fil­ing against an insol­vent debtor.

Among gen­er­al require­ments (eg, indi­ca­tion of peti­tion­er and debtor) the insol­ven­cy peti­tion of a cred­i­tor must also include (i) the facts that cer­ti­fy the insol­ven­cy of the debtor and (ii) a descrip­tion of the open mature claim of the cred­i­tor against the debtor. The sig­na­ture of the cred­i­tor on the insol­ven­cy fil­ing has to be cer­ti­fied and he must enclose his appli­ca­tion on lodge­ment of this receiv­able to the peti­tion.

The insol­ven­cy court opens the insol­ven­cy pro­ceed­ing with­in two hours after receipt of the insol­ven­cy fil­ing. The com­mence­ment of the insol­ven­cy pro­ceed­ings has a seri­ous impact on the busi­ness activ­i­ties of the debtors.1

Additional requirements set by case law

Accord­ing to the recent case law2, the insol­ven­cy fil­ing of a cred­i­tor must include details on a due mon­e­tary receiv­able of anoth­er cred­i­tor against the debtor. These details of the receiv­ables of anoth­er cred­i­tor have to include the legal grounds of the receiv­able, its due amount and its due date. If the insol­ven­cy fil­ing does not include these details, the insol­ven­cy court is enti­tled to refuse such a fil­ing as incom­plete. This places an addi­tion­al bur­den on the cred­i­tor, who has the duty not only to indi­cate anoth­er cred­i­tor with a due receiv­able, but also pro­vide detailed infor­ma­tion about the receiv­ables of at least one oth­er cred­i­tor, which are usu­al­ly not eas­i­ly obtain­able.

Right to claim incurred damage or other loss

If the creditor’s insol­ven­cy fil­ing was refused or dis­missed due to the fault of the insol­ven­cy peti­tion­er, then the per­son who incurred dam­age or oth­er loss due to the com­mence­ment of the insol­ven­cy pro­ceed­ings and due to mea­sures tak­en in the course of the insol­ven­cy pro­ceed­ings shall have the right to com­pen­sa­tion for such dam­age or oth­er loss against the insol­ven­cy peti­tion­er.

Fur­ther­more, if the insol­ven­cy peti­tion­er is a legal enti­ty, the mem­bers of its statu­to­ry body shall guar­an­tee the per­for­mance of dam­ages or com­pen­sa­tion joint­ly and sev­er­al­ly.

The debtor must file the indict­ment no lat­er than with­in six months from the date when he was served the deci­sion by which the pro­ceed­ings on the insol­ven­cy peti­tion are ter­mi­nat­ed, and oth­er per­sons must file it no lat­er than with­in six months after the pub­li­ca­tion of this deci­sion in the Insol­ven­cy Reg­is­ter.

This means that if the creditor’s insol­ven­cy fil­ing is refused due to for­mal short­com­ings or fail­ure to prove the insol­ven­cy of the debtor, there is a high risk of dam­age claims of the debtor and oth­er cred­i­tors.

There­fore, when prepar­ing the cred­i­tor insol­ven­cy fil­ing, it is rec­om­mend­ed to include the detailed infor­ma­tion of at least one claim of anoth­er cred­i­tor against the debtor.

Creditors Insolvency filings have to be prepared with extra care, because if the Insolvency Court refuses the filing, the debtor and other creditors may claim damages.

1
Sec. 111 of the Czech Insol­ven­cy Act.
2
Deci­sion of the Czech Supreme Court, file num­ber 29 NSČR 142011 dat­ed 21 Decem­ber 2011.

Česká republika: Insolvenční návrhy v rozhodovací praxi soudů

Na insolvenční návrhy věřitelů klade judikatura velmi vysoké nároky. Vzhledem k tomu, že v důsledku podání insolvenčního návrhu, který soud odmítne pro neúplnost nebo jiné nedostatky, mohou ostatní věřitelé a dlužníci žádat náhradu škody, která jim v této souvislosti vznikla, musí věřitelé při přípravě insolvenčního návrhu dbát mimořádné opatrnosti.

Náležitosti insolvenčního návrhu věřitele

Oso­ba je v úpad­ku, jestliže má (i) ale­spoň dva věřitele, (ii) nejméně dva peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat­nos­ti a (iii) tyto závazky není schop­na plnit. Dlužník, který je právnick­ou osobou nebo fyz­ick­ou osobou — pod­nikatelem, je v úpad­ku rovněž v pří­padě, že má něko­lik věřitelů a celková hod­no­ta jeho závazků převyšu­je hod­no­tu jeho majetku.

Český insol­venční zákon stanoví, že věři­tel je oprávněn podat insol­venční návrh pro­ti dlužníku v úpad­ku.

Vedle obec­ných náleži­tostí, jaký­mi je napřík­lad označení navrho­vatele a dlužní­ka, musí insol­venční návrh věřitele rovněž obsa­ho­vat (i) skutečnos­ti osvědču­jící úpadek dlužní­ka a (ii) označení splat­né pohledávky věřitele (navrho­vatele) vůči dlužníku. Pod­pis věřitele na insol­venčním návrhu musí být úřed­ně ověřen a k návrhu věři­tel přiloží přih­lášku svých pohledávek.

Do dvou hodin od doručení insol­venčního návrhu insol­venční­mu soudu oznámí insol­venční soud, že zahájil insol­venční řízení, což má na obchod­ní čin­nost dlužní­ka výz­nam­né dopady.1

Další náležitosti vyplývající z judikatury

Jak vyplývá ze součas­né judikatu­ry2, insol­venční návrh musí mimo jiné obsa­ho­vat konkrét­ní úda­je o splat­ných pohledávkách jiných věřitelů vůči dlužníku včet­ně infor­ma­cí o důvo­du vzniku pohledávky, výši pohledávky a data její splat­nos­ti. Pokud insol­venční návrh tyto úda­je neob­sahu­je, insol­venční soud návrh odmítne pro neú­plnost. Věři­tel je tak­to dodatečně zatěžován tím, že má povin­nost nejen doložit skutečnost, že jiný věři­tel má vůči dlužníkovi splat­nou pohledávku, nýbrž je nucen poskyt­nout podrob­né infor­ma­ce o pohledávce ale­spoň jed­no­ho dalšího z dlužníkových věřitelů, což ve většině pří­padů není snad­né.

Právo domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy

Pokud je insol­venční návrh odmít­nut či zamít­nut vinou navrho­vatele, může se ten, komu byla v důsled­ku zahá­jení insol­venčního řízení nebo úkonů v něm učiněných způ­sobe­na ško­da nebo jiná újma, domáhat, aby mu navrho­va­tel tak­to vzniklou ško­du nebo jinou újmu nahradil.

Je-li navrho­vatelem právnická oso­ba, ručí za splnění této povin­nos­ti člen­ové jejího statutárního orgánu společně a nerozdíl­ně.

Dlužník může podat žalobu na náhradu škody ve lhůtě šesti měsíců, která začíná běžet od okamžiku, kdy je dlužníkovi doručeno rozhod­nutí o ukončení insol­venčního řízení. Ostat­ní oso­by mohou žalobu podat rovněž v šes­timěsíční lhůtě, v jejich pří­padě však počíná běžet až od chvíle, kdy je rozhod­nutí pub­likováno v insol­venčním rejstříku.

Z toho vyplývá, že pokud věři­tel podá insol­venční návrh, který buď­to nes­plňu­je for­mál­ní poža­davky nebo není s to prokázat úpadek dlužní­ka, pod­stupu­je velké riziko, že pro­ti němu budou vzne­se­ny žalo­by na náhradu škody ze strany dlužní­ka či jiného věřitele.

Vzh­le­dem k výše uve­dené­mu lze při přípravě podání insol­venčního návrhu doporučit, aby návrh obsa­ho­val podrob­ný popis ale­spoň jed­né pohledávky jiného věřitele vůči dlužníku.

Přípravě insolvenčních návrhů věřitele je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost, neboť je-li návrh insolvenčním soudem odmítnut, dlužník či ostatní věřitelé se mohou domáhat náhrady škody.

1
§ 111 insol­venčního zákona (zákon č. 1822006 Sb., o úpad­ku a způ­sobech jeho řešení).
2
Rozhod­nutí Nejvyššího soudu České repub­liky, sp. zn. 29 NSČR 142011 ze dne 21. 12. 2011.

roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/czech-republic-insolvency-filings-case-law/