Corporate / M&A

Czech Republic: Limited liability company after re-codification

Miroslav Pokorný
Miroslav Pokorný
On 1 January 2014, the re-codification of Czech private law should come into force. One of the institutes that will be changed is acting on behalf of a company.

The re-cod­i­fi­ca­tion of pri­vate law in the Czech Repub­lic became effec­tive on 1 Jan­u­ary 2014, intro­duc­ing sig­nif­i­cant changes to cor­po­rate mat­ters as well.
As of 1 Jan­u­ary 2014 the re-cod­i­fi­ca­tion of pri­vate law was intro­duced in the Czech Repub­lic. The new reg­u­la­tion is based on the New Civ­il Code (Act No. 892012 Coll.) (the NCC) and the Act on Busi­ness Cor­po­ra­tions (Act No. 902012 Coll.) (the ABC). Where­as the for­mer cre­ates a gen­er­al basis for all pri­vate law relat­ed mat­ters, among oth­er things by set­ting the basic prin­ci­ples of pri­vate law and inter­pret­ing cri­te­ria, the lat­ter only reg­u­lates issues con­nect­ed with busi­ness cor­po­ra­tions and relat­ed mat­ters.

The changes intro­duced relate to new­ly estab­lished com­pa­nies (i.e., after 1 Jan­u­ary 2014) as well as to exist­ing enti­ties. The aim of this arti­cle is to briefly overview the new reg­u­la­tion and to high­light some of the main points and risks for exist­ing com­pa­nies, their share­hold­ers and statu­to­ry bod­ies.

Newly established companies

The new reg­u­la­tion of lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­nies intro­duces more flex­i­bil­i­ty, par­tic­u­lar­ly with regard to the posi­tion of share­hold­ers. But greater flex­i­bil­i­ty may cre­ate unpleas­ant sit­u­a­tions for share­hold­ers as it is con­nect­ed with less legal reg­u­la­tion and restric­tions than under the old Com­mer­cial Code (Act No. 5131991 Coll.). For exam­ple, the lim­i­ta­tion of the max­i­mum amount of addi­tion­al con­tri­bu­tion of the share­hold­er that can be imposed under the cur­rent Com­mer­cial Code amount­ing to one half of the reg­is­tered cap­i­tal has ceased to exist. Now, the share­hold­er might be oblig­ed to pro­vide an even high­er con­tri­bu­tion, even against its will. The shareholder’s only defence is to exit the com­pa­ny with­in one month of the adop­tion of such a res­o­lu­tion. It is there­fore nec­es­sary to be aware of all the risks con­nect­ed with the ABC and if pos­si­ble pro­vide for dif­fer­ent reg­u­la­tion with­in the arti­cles of asso­ci­a­tion.

Registered capital

Unlike the Com­mer­cial Code, the ABC does not pro­vide for any min­i­mum reg­is­tered cap­i­tal of the lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny. The only finan­cial require­ment is that the min­i­mum con­tri­bu­tion of each share­hold­er must amount to at least CZK 1 (ca EUR 0.04). There­fore, a sole­ly owned lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny may have reg­is­tered cap­i­tal of only CZK 1. This is not advis­able, how­ev­er, as it does not pro­vide the com­pa­ny with suf­fi­cient cap­i­tal and the com­pa­ny may be insol­vent under the Czech insol­ven­cy reg­u­la­tion, which might neg­a­tive­ly impact all per­sons involved in the com­pa­ny.

Shares

The ABC also pro­vides wider flex­i­bil­i­ty with regard to com­pa­ny shares. The arti­cles of asso­ci­a­tion may reg­u­late dif­fer­ent types of shares. For exam­ple, the ABC explic­it­ly pro­vides for a type of share con­nect­ed to a fixed por­tion of prof­it. Shares can also new­ly take the form of a secu­ri­ty whose trans­fer­abil­i­ty can­not be lim­it­ed.

End of the chaining prohibition

Under the ABC, the bur­den­some chain­ing pro­hi­bi­tion, which made it impos­si­ble for a sole­ly owned lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny to hold 100% of shares in a Czech lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny, has been abol­ished. This was fre­quent­ly an issue with­in groups hav­ing moth­er com­pa­nies in tax-favourable des­ti­na­tions and man­ag­ing the group through inter­me­di­ary com­pa­nies.

Existing companies

Tran­si­tion­al rules play the most sig­nif­i­cant role with respect to exist­ing com­pa­nies. Any rights or duties orig­i­nat­ing after the effec­tive­ness of the ABC (i.e. since 1 Jan­u­ary 2014) shall be gov­erned by the ABC reg­u­la­tion. There are sev­er­al exemp­tions to this rule, which will be described below.

From the prac­ti­cal per­spec­tive, the impact of the ABC on the arti­cles of asso­ci­a­tion plays the most impor­tant role. First­ly, any pro­vi­sions of the arti­cles of asso­ci­a­tion that do not com­ply with the manda­to­ry rules of the ABC ceased to exist upon the effec­tive­ness of the ABC. Sec­ond­ly, lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­nies must bring their arti­cles of asso­ci­a­tion in com­pli­ance with the reg­u­la­tions of the ABC with­in six months as of its effec­tive­ness, i.e., by 30 June 2014. The com­pa­ny also has to sub­mit amend­ed arti­cles of asso­ci­a­tion into the Col­lec­tion of Deeds of the respec­tive Com­mer­cial Reg­is­ter. If the com­pa­ny fails to do so, the court will require it and set an addi­tion­al dead­line. The ABC impos­es strict penal­ties on com­pa­nies that do not com­ply with the court’s sum­mons, as based on the pro­pos­al of the Reg­is­ter Court or a per­son who proves their legal inter­est the court may wind up the com­pa­ny and order its liq­ui­da­tion.

The pre­vi­ous reg­u­la­tion of the Com­mer­cial Code, which is con­sis­tent with the new manda­to­ry reg­u­la­tion of the ABC, forms an inte­gral part of the arti­cles of asso­ci­a­tion as of 1 Jan­u­ary 2014, unless oth­er­wise pro­vid­ed by the arti­cles of asso­ci­a­tion. This means that the pre­vi­ous legal reg­u­la­tion has been includ­ed into the arti­cles of asso­ci­a­tion by virtue of law. This might cre­ate a con­fus­ing sit­u­a­tion, as the rights and duties of the share­hold­ers shall now be gov­erned by sev­er­al reg­u­la­tions: (i) the manda­to­ry pro­vi­sions of the ABC; (ii) the cur­rent con­tent of the arti­cles of asso­ci­a­tion that com­plies with the ABC; (iii) the reg­u­la­tions of the old Com­mer­cial Code; (iv) the new reg­u­la­tions of the ABC con­sis­tent with the afore­men­tioned; and (v) the NCC, which is a sub­sidiary reg­u­la­tion to the ABC.

Share­hold­ers can avoid this chaot­ic sit­u­a­tion by opt­ing into the new reg­u­la­tion of the ABC. Based on the tran­si­tion­al pro­vi­sions, the share­hold­ers can decide with­in two years as of the effec­tive­ness of the ABC to change the arti­cles of asso­ci­a­tion and sub­ro­gate them as a whole to the new ABC. This requires pri­or acquain­tance with the new rules and pos­si­bil­i­ties of the ABC, which is almost impos­si­ble with­out qual­i­fied legal coun­sel.

The ABC’s tran­si­tion­al pro­vi­sions are also impor­tant for com­pa­nies’ statu­to­ry bod­ies. Agree­ments on per­for­mance of func­tion of the statu­to­ry bod­ies must be brought in line with the ABC with­in six months, oth­er­wise the per­for­mance of their activ­i­ty for the com­pa­ny will be con­sid­ered as for no remu­ner­a­tion.

The new regulation of limited liability companies has introduced more flexibility, particularly with regard to the position of shareholders. But greater flexibility may create unpleasant surprises.

Česká republika: Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci

Miroslav Pokorný
Miroslav Pokorný
Od 1. ledna 2014 nabyla účinnosti rekodifikace českého soukromého práva, která přináší významné změny také v korporátní úpravě.

Dne 1. led­na 2014 naby­la v České repub­lice účin­nos­ti rekod­i­fikace soukromého prá­va. Nová úpra­va je založe­na zejmé­na na novém občan­ském zákoníku (zákon č. 892012 Sb., dále jen „NOZ“) a zákoně o obchod­ních kor­po­racích (zákon č. 902012 Sb., dále jen „ZOK“). Zatím­co prvně jmen­o­vaný zákon před­stavu­je obec­nou úpravu pro celou oblast soukromého prá­va a stanovu­je jeho zák­lad­ní prin­cipy a inter­pre­tační kritéria, druhý uve­dený upravu­je pouze otázky sou­vise­jící s obchod­ní­mi kor­po­race­mi.

Změny se týka­jí nejen nově vzniklých společnos­tí (tj. po 1. 1. 2014), ale i společnos­tí již exis­tu­jících. Cílem toho­to článku je poskyt­nout zák­lad­ní přehled nové úpravy a zdůraznit něk­teré z hlavních bodů a rizik pro již exis­tu­jící společnos­ti, jejich společníky a statutární orgány.

Nově založené společnosti

Nová úpra­va společnos­tí s ručením omezeným přináší více flex­i­bil­i­ty, zejmé­na co se týče postavení společníků. Na druhou stranu tato větší vol­nost úpravy může pro společníky vytvářet nepří­jem­né situ­ace, pro­tože nová úpra­va je spo­je­na s nižší mírou reg­u­lace a omezení než před­chozí obchod­ní zákoník (zákon č. 5131991 Sb.). Napřík­lad omezení výše pří­platkové povin­nos­ti společní­ka, která mohla být ulože­na dle před­chozí úpravy obchod­ního zákoníku pouze do výše jed­né poloviny zák­lad­ního kapitálu, přesta­la exis­to­vat. V budouc­nu pro­to může být společník povi­nen i pro­ti své vůli poskyt­nout i vyšší pří­platek. Jeho jedi­nou obra­nou bude vys­toupení ze společnos­ti do jed­no­ho měsíce po při­jetí takového rozhod­nutí. Je tedy nezbyt­né uvě­domit si všech­na rizika spo­jená se ZOK, a pokud je to možné, provést ve svě­tle nové úpravy změnu společen­ské smlou­vy.

Základní kapitál

Na rozdíl od před­chozího obchod­ního zákoníku ZOK nes­tanoví žád­né min­i­mum pro zák­lad­ní kapitál společnos­ti s ručením omezeným. Jed­iným finančním poža­davkem je vklad každého ze společníků ve výši ale­spoň 1 Kč (ca 0,04 eura). Výše zák­lad­ního kapitálu společnos­ti s ručením omezeným s jed­iným společníkem může tedy činit pouze 1 Kč. Tak­to nízký zák­lad­ní kapitál však není vhod­ný, pro­tože neposky­tu­je společnos­ti dostatečné finanční prostřed­ky a společnost se může dle české úpravy insol­vence dostat do úpad­ku. To může mít výz­nam­ný neg­a­tivní dopad na všech­ny oso­by ve společnos­ti. 

Podíly

ZOK také posky­tu­je větší vol­nost ve vztahu k podílům. Společen­ská smlou­va může při­pustit vznik různých druhů podílů. ZOK napřík­lad explic­it­ně uvádí druh podílu, se kterým je spo­jen pevný podíl na zisku. Nově mohou být podí­ly rovněž před­stavovány cen­ným papírem, jehož převoditel­nost nemůže být omezena.

Konec zákazu řetězení

Dle ZOK přestává exis­to­vat někdy vel­mi prob­lem­at­ický zákaz řetězení, který znemožňo­val, aby společnost s ručením omezeným s jed­iným společníkem byla jed­iným společníkem jiné společnos­ti s ručením omezeným. Tato situ­ace čas­to nastá­vala u kon­cernů, jejichž mateřská společnost sídlila v daňově příznivějších des­ti­nacích a řídi­la tuto skupinu přes další společnos­ti.

Existující společnosti

S ohle­dem na již exis­tu­jící společnos­ti hra­jí výz­nam­nou roli pře­chod­ná ustanovení ZOK. Vešk­erá prá­va a povin­nos­ti vznika­jící po nabytí účin­nos­ti ZOK se řídí ZOK. Z toho­to pravid­la však exis­tu­je něko­lik výjimek, které jsou uve­de­ny níže.

Z prak­tick­ého pohle­du hra­je nejdůležitější roli dopad ZOK na společen­sk­ou smlou­vu společnos­tí s ručením omezeným. Zaprvé ujed­nání společen­ských smluv, která jsou v roz­poru s donu­cu­jící­mi ustanovení­mi ZOK, se k 1. 1. 2014 zrušu­jí. Zadruhé společnos­ti s ručením omezeným musí přizpů­so­bit znění svých společen­ských smluv úpravě ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí účin­nos­ti ZOK, tedy do 30. 6. 2014. Společnost také musí doručit tak­to pozměněná znění společen­ských smluv do sbírky listin přís­lušného obchod­ního rejstříku. V pří­padě, že tak společnost neučiní, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodateč­nou přiměře­nou lhů­tu ke splnění této povin­nos­ti. ZOK stanoví přís­né sankce pro společnos­ti, které nevy­hoví takové výzvě soudu. Na zák­ladě návrhu rejstříkového soudu nebo oso­by, která na tom osvědčí právní zájem, je možné zrušit takovou společnost a nařídit její likvi­daci.

Před­chozí úpra­va obchod­ního zákoníku, která je v souladu s donu­cu­jící­mi ustanovení­mi ZOK, se stane součástí společen­ských smluv počí­na­je 1. 1. 2014, pokud se od nich společní­ci neod­chýlí ve společen­ské smlou­vě. Zna­mená to, že před­chozí právní úpra­va bude pře­ja­ta do společen­ských smluv auto­mat­icky na zák­ladě zákona. To může způ­so­bit nepřehled­nou situaci, pro­tože prá­va a povin­nos­ti společníků se budou řídit něko­li­ka úprava­mi: (i) donu­cu­jící­mi ustanovení­mi ZOK, (ii) součas­ným obsa­hem společen­ské smlou­vy, která bude soulad­ná se ZOK, (iii) úpravou původ­ního obchod­ního zákoníku, (iv) novou úpravou ZOK, která bude ve shodě s výše uve­deným a (v) novým občan­ským zákoníkem, který je sub­sidiárním před­pisem k ZOK.

Společní­ci se mohou této chaotické situaci vyh­nout, pokud se rozhod­nou podřídit se nové úpravě ZOK. Na zák­ladě pře­chod­ných ustanovení ZOK se mohou společní­ci nejpozději do 2 let ode dne nabytí jeho účin­nos­ti rozhod­nout změnit společen­sk­ou smlou­vu a podřídit ji jako celek úpravě ZOK. To samozře­jmě vyžadu­je, aby se nejprve seznámili s pravid­ly a možnos­t­mi ZOK, což je bez pomo­ci právního porad­ce téměř nemožné.

Pře­chod­ná ustanovení ZOK jsou tak­též vel­mi důležitá pro statutární orgány společnos­tí. Smlou­vy o výkonu funkce musí být uzpů­sobe­ny ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účin­nos­ti, jinak bude platit, že výkon funkce je bez­plat­ný.

Nová úprava společností s ručením omezeným přináší více flexibility, zejména ohledně postavení společníků. Tato větší volnost úpravy však může vytvářet problematické situace.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/czech-republic-limited-liability-company-re-codification/