Corporate / M&A

Czech Republic: Management liability highlights after re-codification

From 1 January 2014, a new civil and commercial code entered into force imposing stringent obligations on statutory bodies of corporations.

New regime of management liability

Effec­tive 1 Jan­u­ary 2014, the re-cod­i­fi­ca­tion of Czech civ­il law intro­duced a rein­forced regime of man­age­ment lia­bil­i­ty impos­ing a large num­ber of new statu­to­ry require­ments on mem­bers of statu­to­ry bod­ies of busi­ness cor­po­ra­tions. In com­par­i­son to the regime that was in place until 31 Decem­ber 2013, mem­bers of statu­to­ry bod­ies now need to exer­cise more vig­i­lance and busi­ness aware­ness when mak­ing busi­ness deci­sions.

Due managerial care

Under the new civ­il law regime, mem­bers of statu­to­ry bod­ies have to act with due man­age­r­i­al care, requir­ing them to exer­cise req­ui­site loy­al­ty, exper­tise and cau­tion when per­form­ing the office.

The mem­ber must demon­strate due man­age­r­i­al care through­out the term of the man­date, and if it is dis­cov­ered that they can­not per­form the office with due man­age­r­i­al care and do not adopt req­ui­site mea­sures (e.g., del­e­gat­ing the mat­ter to anoth­er mem­ber), the mem­ber shall be deemed to have act­ed neg­li­gent­ly.

Business judgment rule

The new civ­il law regime has intro­duced into writ­ten law a busi­ness judg­ment rule where­by mem­bers of statu­to­ry bod­ies are not liable to the busi­ness cor­po­ra­tion if they could rea­son­ably expect when adopt­ing a good faith busi­ness deci­sion that they act­ed with req­ui­site loy­al­ty towards the busi­ness cor­po­ra­tion, and in the defen­si­ble inter­est of the busi­ness cor­po­ra­tion on an informed basis.

In prin­ci­ple, the busi­ness judg­ment rule incor­po­rates a prin­ci­ple where­by mem­bers of statu­to­ry bod­ies should not be ret­ro­spec­tive­ly held liable for dam­ages to the busi­ness cor­po­ra­tion result­ing from an incor­rect busi­ness deci­sion, if they act­ed in the above described man­ner.

Delegation

The new Civ­il Code allows pow­ers to be del­e­gat­ed with­in a col­lec­tive statu­to­ry body, where­by each mem­ber may be assigned a par­tic­u­lar scope of the statu­to­ry body’s author­i­ty (e.g., finan­cial mat­ters, HR mat­ters, legal mat­ters). In each case, such del­e­ga­tion will not free oth­er mem­bers of the statu­to­ry body from the duty to super­vise the man­ner in which the mat­ters of the busi­ness cor­po­ra­tion will be han­dled.

In prin­ci­ple, mem­bers of statu­to­ry bod­ies must per­form the office in per­son. The mem­ber new­ly can entrust oth­er mem­bers to vote for them at the meet­ing of the statu­to­ry body in the event of their absence.

One mem­ber of the col­lec­tive statu­to­ry body will also need to be autho­rised to deal with the busi­ness cor­po­ra­tion’s employ­ees; oth­er­wise, the chair­man of the col­lec­tive statu­to­ry body will be auto­mat­i­cal­ly assigned to such a posi­tion.

Breach of duties

Gen­er­al­ly, mem­bers of statu­to­ry bod­ies will be oblig­ed to sur­ren­der any ben­e­fit derived from breach of the duty of due man­age­r­i­al care to the busi­ness cor­po­ra­tion and to pay any dam­ages result­ing from such breach. If the mem­ber of the statu­to­ry body has not made good the dam­ages to the busi­ness cor­po­ra­tion, the mem­ber’s assets will be held as a sure­ty to the busi­ness cor­po­ra­tion’s cred­i­tors to the extent that the cred­i­tors can­not sat­is­fy their receiv­ables direct­ly against the busi­ness cor­po­ra­tion.

Reflex­ive dam­age

A court now will be per­mit­ted to impose the duty on a statu­to­ry body mem­ber to pay dam­ages only to the busi­ness cor­po­ra­tion if it is suf­fi­cient­ly appar­ent that such pay­ment would also com­pen­sate a depre­ci­a­tion of the share­hold­er’s share in the busi­ness cor­po­ra­tion.

Return of pay­ments

Under the new regime, if the busi­ness cor­po­ra­tion has been declared insol­vent and if request­ed by the insol­ven­cy admin­is­tra­tor, a statu­to­ry body mem­ber must return any ben­e­fit derived under a man­age­ment con­tract and any oth­er ben­e­fit received from the busi­ness cor­po­ra­tion over the past two years.

This would only apply if the statu­to­ry body mem­ber knew or should have known that the busi­ness cor­po­ra­tion is threat­ened by insol­ven­cy and has not tak­en – in breach of the duty of due man­age­r­i­al care – all nec­es­sary and rea­son­ably expect­ed steps to avert insol­ven­cy.

Sanc­tion sure­ty

Under the new regime, a court may deter­mine to hold the assets of mem­bers of statu­to­ry bod­ies as a sure­ty for the busi­ness cor­po­ra­tion’s oblig­a­tions, if the busi­ness cor­po­ra­tion has been declared insol­vent and if the mem­ber knew (or could have known) that the busi­ness cor­po­ra­tion is threat­ened by insol­ven­cy and has not tak­en all nec­es­sary and rea­son­ably expect­ed steps to avert it.

Dis­qual­i­fi­ca­tion

Final­ly, an insol­ven­cy court deal­ing with the busi­ness cor­po­ra­tion’s insol­ven­cy will impose a ban on the statu­to­ry body mem­ber of the insol­vent busi­ness cor­po­ra­tion on per­form­ing the office of a statu­to­ry body mem­ber or sim­i­lar posi­tion in any busi­ness cor­po­ra­tion for a peri­od of three years (with pos­si­ble exten­sion to 10 years).

This would apply if the mem­ber con­tributed in all respects to the busi­ness cor­po­ra­tion’s insol­ven­cy, or con­tributed to a decrease of insol­ven­cy assets and cred­i­tors’ prej­u­dice after the com­mence­ment of insol­ven­cy pro­ceed­ings, or repeat­ed­ly and seri­ous­ly breached the duty of due man­age­r­i­al care in the last three years.

The new civil and commercial code imposes more stringent rules and requirements on the performance of office of a statutory body in a business corporation, requiring a more cautious and diligent approach.

Česká republika: Odpovědnost managementu obchodní korporace podle nové právní úpravy

S účinností k 1. lednu 2014 přinesl nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zpřísněný režim odpovědnosti pro statutární orgány obchodních korporací.

S účin­nos­tí k 1. led­nu 2014 zaved­la rekod­i­fikace českého soukromého prá­va zpřís­něný režim odpověd­nos­ti man­age­men­tu společnos­ti. Členům statutárních orgánů obchod­ních kor­po­rací ukládá množství nových zákon­ných povin­nos­tí. V porovnání s režimem plat­ným do 31. pros­ince 2013 budou muset člen­ové statutárních orgánů obchod­ních kor­po­rací obec­ně pos­tupo­vat při při­jímání obchod­ních rozhod­nutí s vyšší mírou obezřet­nos­ti a uvě­domění.

Péče řádného hospodáře

V režimu nového soukromého prá­va musí člen statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race jed­nat vždy s péčí řád­ného hospodáře, což zna­mená, že bude muset vykoná­vat svou funkci s nezbyt­nou loa­jal­i­tou a s potřeb­ný­mi znalost­mi a pečlivostí.

Člen statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race bude muset pos­tupo­vat s péčí řád­ného hospodáře po celou dobu výkonu své funkce. Pokud zjistí, že není této péče schopen, a nepři­jme nezbyt­ná opatření, napřík­lad nedelegu­je záleži­tost na jiného čle­na orgánu, bude se mít za to, že jed­nal ned­bale.

Pravidlo podnikatelského úsudku

Nová úpra­va dále před­stavi­la tzv. pravid­lo pod­nika­tel­ského úsud­ku, kdy člen statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race neb­ude odpověd­ný obchod­ní kor­po­raci za vzniklou ško­du, pokud mohl při pod­nika­tel­ském rozhodování v dobré víře rozum­ně před­pok­lá­dat, že jed­ná infor­movaně a v obha­jitel­ném záj­mu obchod­ní kor­po­race.

Pravid­lo pod­nika­tel­ského úsud­ku v zásadě zakotvu­je prin­cip, kdy člen statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race neb­ude zpět­ně postižitel­ný za ško­du vzniklou obchod­ní kor­po­raci v důsled­ku špat­ného obchod­ního rozhod­nutí, pos­tupo­val-li v souladu s výše uve­deným.

Pověření

Nový režim umožňu­je rozdělení působ­nos­ti uvnitř kolek­tivního statutárního orgánu, kdy každé­mu člen­ovi bude moci být přidělen určitý obor působ­nos­ti statutárního orgánu, napřík­lad finanční záleži­tosti, řízení lid­ských zdro­jů, právní záleži­tosti apod. Toto rozdělení nicméně nezbavu­je další čle­ny statutárního orgánu povin­nos­ti dohlížet, jak jsou záleži­tosti obchod­ní kor­po­race spravovány.

V zásadě platí, že člen statutárního orgánu musí vykoná­vat funkci osob­ně. Nově ovšem může člen statutárního orgánu zmoc­nit pro jed­notlivý pří­pad jiného čle­na orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlaso­val.

Dále musí být vybraný člen kolek­tivního statutárního orgánu pověřen právním jed­náním vůči zaměst­nancům, jinak tuto působ­nost bude bez dalšího vykoná­vat předse­da statutárního orgánu.

Porušení povinností

Obec­ně platí, že člen statutárního orgánu, který poruší povin­nost péče řád­ného hospodáře, musí obchod­ní kor­po­raci vydat prospěch, který v sou­vis­losti s takovým svým jed­náním získal.

Nenahradil-li člen statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race ško­du, kter­ou jí způ­so­bil porušením povin­nos­ti při výkonu funkce, ačkoli byl povi­nen ško­du nahra­dit, ručí věřiteli obchod­ní kor­po­race za její dluh v rozsahu, v jakém ško­du nenahradil, pokud se věři­tel plnění na obchod­ní kor­po­raci nemůže domo­ci.

Reflexní ško­da

Soud bude nově oprávněn uložit člen­ovi statutárního orgánu povin­nost nahra­dit obchod­ní kor­po­raci ško­du pouze v pří­padě, pokud bude dostatečně zře­jmé, že se takovým plněním vyrovná i ško­da odráže­jící se ve zne­hod­no­cené účasti společní­ka obchod­ní kor­po­race.

Vrá­cení plateb

Nově bude člen statutárního orgánu povi­nen v pří­padě, že se obchod­ní kor­po­race ocitne v úpad­ku a vyzve-li ho k tomu insol­venční správce, vydat prospěch získaný ze smlou­vy o výkonu funkce a jakýkoli další prospěch získaný během posled­ních dvou let od obchod­ní kor­po­race.

K uve­dené­mu pos­tupu se přis­toupí pouze tehdy, pokud člen statutárního orgánu věděl nebo vědět měl a mohl, že obchod­ní kor­po­raci hrozí úpadek, a přesto v roz­poru s péčí řád­ného hospodáře neučinil vše, co je potřeb­né a rozum­ně před­pok­lá­datel­né k jeho odvrá­cení.

Sankční ručení

Nově bude také soud moci rozhod­nout o ručení čle­na statutárního orgánu obchod­ní kor­po­race za splnění povin­nos­tí obchod­ní kor­po­race, pokud bylo rozhod­nu­to o úpad­ku obchod­ní kor­po­race a člen statutárního orgánu věděl nebo vědět měl a mohl, že obchod­ní kor­po­raci hrozí úpadek, a v roz­poru s péčí řád­ného hospodáře neučinil vše k jeho odvrá­cení.

Diskval­i­fikace

V neposled­ní řadě bude moci insol­venční soud rozho­du­jící o úpad­ku obchod­ní kor­po­race rozhod­nout, že člen statutárního orgánu upad­nu­vší obchod­ní kor­po­race, který byl ve funkci v době vydání rozhod­nutí o úpad­ku nebo po něm, nes­mí po dobu 3 let (s možným opě­tovným vyloučením až na 10 let) vykoná­vat funkci čle­na statutárního orgánu žád­né obchod­ní kor­po­race nebo být osobou v obdob­ném postavení.

Tato sankce se použi­je, pokud výkon funkce čle­na statutárního orgánu s přih­léd­nutím ke všem okol­nos­tem pří­padu vedl k úpad­ku obchod­ní kor­po­race, nebo přis­pěl-li zře­jmě ke snížení majetkové pod­staty a k poškození věřitelů po zahá­jení insol­venčního řízení, nebo vyjde-li naje­vo, že člen statutárního orgánu v posled­ních 3 letech opako­vaně a závažně porušo­val péči řád­ného hospodáře.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ukládají členům statutárních orgánů obchodních korporací přísnější povinnosti, které vyžadují větší opatrnost a obezřetnost při přijímání podnikatelských rozhodnutí.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/czech-republic-management-liability-highlights-re-codification/