Regulatory

Hungary: What to Expect from Guarantees of Origin in the Energy Sector

By introducing a new concept of guarantees of origin on 17 August 2013, positive changes took place in the certification of renewable sources of electricity in Hungary.

A new concept in the green energy sector

With guar­an­tees of ori­gin intro­duced in the Hun­gar­i­an ener­gy sec­tor on 17 August 2013, the gov­ern­ment intends to sat­is­fy EU require­ments applic­a­ble to renew­able ener­gy sources and ener­gy effi­cien­cy. The changes will like­ly make the whole sec­tor more flex­i­ble and open up new oppor­tu­ni­ties for elec­tric­i­ty gen­er­a­tors.

Changes in elec­tric­i­ty gen­er­a­tion from renew­able sources

The new con­cept of guar­an­tees of ori­gin that replaced the for­mer­ly applic­a­ble rules of cer­tifi­cate of gen­er­a­tion brought an impor­tant change to elec­tric­i­ty gen­er­a­tors that uti­lize renew­able ener­gy sources and take part in the manda­to­ry off-take regime.

Pri­or to the intro­duc­tion of guar­an­tees of ori­gin, elec­tric­i­ty gen­er­a­tors were oblig­ed to obtain a cer­tifi­cate of gen­er­a­tion from the reg­u­la­tor in order to cer­ti­fy the green source of the ener­gy and to be enti­tled to sell elec­tric­i­ty with­in the frame­work of the manda­to­ry off-take regime. Under the rules of guar­an­tees of ori­gin, gen­er­a­tors may obtain guar­an­tees of ori­gin on a vol­un­tary basis.

The manda­to­ry off-take regime is imple­ment­ed in order to sup­port renew­able ener­gy gen­er­a­tors. Accord­ing to the rules of the regime, a cer­tain amount of elec­tric­i­ty gen­er­at­ed from renew­able sources must be tak­en off by the trans­mis­sion sys­tem oper­a­tor at reg­u­lat­ed prices, the cal­cu­la­tion of which is deter­mined by gov­ern­ment decree.

The pro­ce­dur­al steps nec­es­sary to take part in the manda­to­ry off-take regime were also sim­pli­fied. Elec­tric­i­ty gen­er­a­tors who intend to take part in the manda­to­ry off-take regime must obtain by 1 March 2014 a qual­i­fi­ca­tion from the reg­u­la­tor author­i­ty to cer­ti­fy that a gen­er­a­tor site is capa­ble of gen­er­at­ing elec­tric­i­ty from renew­able sources or from high effi­cien­cy cogen­er­a­tion. The qual­i­fi­ca­tion remains valid for five years. But obtain­ing a guar­an­tee of ori­gin is no longer a require­ment.

Obtain­ing guar­an­tees of ori­gin

To obtain guar­an­tees of ori­gin, an elec­tric­i­ty gen­er­a­tor must be qual­i­fied by the reg­u­la­tor author­i­ty as men­tioned above, and must open an elec­tron­ic account man­aged by the reg­u­la­tor author­i­ty. Guar­an­tees of ori­gin will be set out by the reg­u­la­tor author­i­ty in con­nec­tion with 1 MWh units upon the request of the elec­tric­i­ty gen­er­a­tors as of 1 Jan­u­ary 2014. New­ly obtained or trans­ferred guar­an­tees of ori­gin will be reg­is­tered with elec­tron­ic accounts man­aged by the reg­u­la­tor author­i­ty.

Func­tion­ing of guar­an­tees of ori­gin

Fol­low­ing the rules applic­a­ble to guar­an­tees of ori­gin entered into force, elec­tric­i­ty gen­er­a­tors may cer­ti­fy with guar­an­tees of ori­gin exclu­sive­ly that a giv­en amount of elec­tric­i­ty was gen­er­at­ed from renew­able sources or from high effi­cien­cy cogen­er­a­tion.

The basic use of guar­an­tees of ori­gin is that its own­er cer­ti­fies towards end-users that the elec­tric­i­ty sup­plied was gen­er­at­ed from renew­able ener­gy sources or from high effi­cien­cy cogen­er­a­tion. The most impor­tant change of guar­an­tees of ori­gin, though, is that they are trans­fer­able elec­tron­ic doc­u­ments that may be trans­ferred to third per­sons togeth­er with, or even with­out, the actu­al trans­fer of elec­tric­i­ty. As a result, a sep­a­rate mar­ket of guar­an­tees of ori­gin may evolve, which was for­mer­ly unknown in the Hun­gar­i­an ener­gy sec­tor. On the basis of this sep­a­rate mar­ket of guar­an­tees of ori­gin, an elec­tric­i­ty gen­er­a­tor may be able to make the elec­tric­i­ty sold green, even with­out renew­able ener­gy sources.

Effect of the new concept

Since guar­an­tees of ori­gin will be set out as of 1 Jan­u­ary 2014, it is yet to be seen whether guar­an­tees of ori­gin will have a sig­nif­i­cant influ­ence in the renew­able ener­gy sec­tor. Nev­er­the­less, it is expect­ed that they will enhance the flex­i­bil­i­ty of the sec­tor. Fur­ther­more, new pos­si­bil­i­ties for elec­tric­i­ty gen­er­a­tors will open up in con­nec­tion with the trans­fer of guar­an­tees of ori­gin inde­pen­dent­ly from the actu­al trans­fer of ener­gy.

Guarantees of origin may be transferred together with, or even without, the actual transfer of electricity. Thus, a separate market of guarantees of origin may evolve, which was formerly unknown in Hungary.

Magyarország: Mi várható a származási garanciáktól az energiaszektorban?

A származási garancia új koncepciójának 2013. augusztus 17‑i bevezetése pozitív fordulatot hozott a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia származásának igazolása terén Magyarországon.

Egy új koncepció a zöld energia ágazatban

A szár­mazási garan­cia 2013. augusz­tus 17‑i bevezetésév­el a mag­yar ener­giaszek­tor­ban a kor­mányzat egysz­erre próbál megfelel­ni megújuló ener­giafor­rá­sokkal és ener­gia­hatékonyság­gal kapc­so­latos uniós követelményeknek. A vál­tozá­sok várhatóan rugal­masab­bá teszik az egész szek­tort, és új lehetőségeket nyit­nak meg az ener­giater­melők számára.

Vál­tozá­sok a megújuló for­rás­ból történő ener­giater­melés­ben 

A szár­mazási garan­cia új kon­cep­ció­ja, ami a koráb­ban alka­lma­zott ere­detiga­zolás szabályait vál­tot­ta fel, jelen­tős vál­tozást hozott a megújuló for­rás­ból energiát ter­melő és a kötelező átvételi rend­szer­ben (KÁT) részt vevő ener­giater­melők számára. A KÁT kialakításá­nak cél­ja a megújuló for­rás­ból energiát ter­melők támo­gatása volt. A rend­sz­er szabályai alapján az átviteli rend­sz­erirányító köte­les egy meghatáro­zott men­ny­iségű, megújuló for­rás­ból szár­mazó vil­lam­os energiát kor­mányren­delet­ben meghatáro­zott, szabá­ly­ozott áron átven­ni a ter­melők­től.

A szár­mazási garan­cia bevezetése előtt az ener­giater­melők köte­le­sek voltak ere­detiga­zolá­sokat besz­erezni a szabá­ly­ozó hatóságtól azért, hogy az ener­gia zöld for­rását iga­zolják, és így jogo­sul­tak legyenek a KÁT keretén belül értékesíteni a vil­lam­os energiát. A szár­mazási garan­cia szabályai szerint az ener­giater­melők vis­zont önkéntes alapon szerezhetik be a szár­mazási garan­ciákat.

A KÁT-on belüli részvétel­hez szük­séges eljárási szabá­lyok szin­tén egysz­erűsödtek. Azok az ener­giater­melők, akik részt kíván­nak ven­ni a KÁT-ban, 2014. már­cius 1‑ig köte­le­sek a szabá­ly­ozó hatóságtól besz­erezni egy minősítést, ami iga­zol­ja, hogy az adott erőmű­e­gység alka­lmas a megújuló ener­giafor­rás­ból vagy nagy hatás­fokú kapc­solt ener­giater­melés­ből szár­mazó vil­lam­os ener­gia ter­melésére. Ez a minősítés öt évig marad érvényes, a szár­mazási garan­cia besz­erzése vis­zont nem kötelező.

Szár­mazási garan­ciák kiál­lítása

A szár­mazási garan­cia besz­erzéséhez az ener­giater­melő meg kell, hogy szerezze a szabá­ly­ozó hatóság fent írt minősítését, valamint elek­tron­ikus for­gal­mi szám­lát kell nyit­nia a szabá­ly­ozó hatóságnál. A szár­mazási garan­ciákat a szabá­ly­ozó hatóság 1 MWh egysé­genként állít­ja ki az ener­giater­melő kérelmére 2014. január 1‑től. Az újon­nan besz­erzett vagy átruhá­zott szár­mazási garan­ciákat a szabá­ly­ozó hatóság által vezetett elek­tron­ikus szám­lákon tartják nyil­ván.

A szár­mazási garan­ciák fel­használása

A szár­mazási garan­cia szabályainak hatály­ba lépését követően az ener­giater­melők kizárólag szár­mazási garan­ciá­val iga­zol­hatják, hogy egy adott men­ny­iségű vil­lam­os ener­gia megújuló ener­giafor­rás­ból vagy nagy hatás­fokú kapc­solt ener­giater­melés­ből szár­mazik.

A szár­mazási garan­cia alapvetően úgy használ­ható fel, hogy a fogyasztók számára iga­zol­ni tud­ja az ener­giater­melő, hogy az áta­dott vil­lam­os ener­gia megújuló ener­giafor­rás­ból vagy nagy hatás­fokú kapc­solt ener­giater­melés­ből szár­mazik. A szár­mazási garan­ciák által hozott nagy vál­tozás vis­zont az, hogy átruházható elek­tron­ikus oki­rat­nak minősül­nek, ame­lyeket az ener­gia tényleges átruházásá­val együtt, de akár anélkül is át lehet ruházni har­madik szemé­lyekre. Ennek ered­ményeként a szár­mazási garan­ciák önál­ló pia­ca is kialakul­hat, ami koráb­ban ismeretlen jelen­ség volt a mag­yar ener­giaszek­tor­ban. A szár­mazási garan­ciák önál­ló piacá­nak kialakulását követően egy ener­giater­melő képes lehet “kizöldíteni” az álta­la értékesített vil­lam­os energiát megújuló ener­giafor­rá­sok fel­használása nélkül.

Az új koncepció hatása

Miv­el szár­mazási garan­ciákat 2014. január 1‑től állí­tanak ki, egyelőre nem lehet tudni, hogy azok valóban komoly hatás­sal lesznek‑e a megújuló ener­giapi­acra. Az azon­ban jól látható, hogy a szek­tor rugal­masságát nagy­ban növel­hetik. A szár­mazási garan­ciák önál­ló, tehát az ener­gia tényleges átadásától független átruházása pedig új lehetőségeket terem­thet az ener­giater­melők számára.

A származási garanciák a villamos energia tényleges átadásával együtt, de akár attól függetlenül is átruházhatóak. Így a származási garanciák önálló piaca alakulhat ki, ami korábban ismeretlen volt Magyarországon.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/hungary-expect-guarantees-origin-energy-sector/