EU & Competition

Leniency in Romania from an EU Perspective

Even though the Romanian leniency programme is inspired by the EU model, it has many interesting unique aspects.

Legal framework and applicability of the leniency programme in the EU and Romania

The lenien­cy pro­gramme applied by the EU Com­mis­sion (Com­mis­sion) is set out in the Com­mis­sion notice1 on immu­ni­ty from fines and reduc­tion of fines in car­tel cas­es (Com­mis­sion Notice). The lenien­cy pro­gramme applied by the Roman­ian Com­pe­ti­tion Author­i­ty (Com­pe­ti­tion Coun­cil) is set out in the Guide­lines2 regard­ing the con­di­tions and cri­te­ria for apply­ing the lenien­cy pro­gramme accord­ing to the pro­vi­sions of art. 51 para. (2) of Com­pe­ti­tion Law no. 211996, repub­lished (Roman­ian Guide­lines).

The Com­mis­sion Notice lim­its the applic­a­bil­i­ty of lenien­cy to hor­i­zon­tal agree­ments, gen­er­al­ly known as car­tels3, where­as the Roman­ian ver­sion of the lenien­cy pro­gramme express­ly pro­vides that it is applic­a­ble to both hor­i­zon­tal and ver­ti­cal agree­ments.

Restrictions of the leniency policy 

The under­tak­ing apply­ing for lenien­cy can ben­e­fit from immu­ni­ty from fines irre­spec­tive of the infringe­men­t’s nation­al or EU effects. How­ev­er, the immu­ni­ty from fines is not applic­a­ble if the under­tak­ing took steps to coerce oth­er under­tak­ings to join the car­tel or to remain in it. In addi­tion, a par­tic­u­lar­i­ty of the Roman­ian Guide­lines is that it specif­i­cal­ly rules out the pos­si­bil­i­ty of apply­ing for lenien­cy for any under­tak­ing that ini­ti­at­ed the horizontal/vertical agree­ment.

End of participation in the illegal agreement

The Com­mis­sion Notice pro­vides that the under­tak­ing that applies for lenien­cy must end imme­di­ate­ly its involve­ment in the car­tel, except for the sce­nario where the Com­mis­sion con­sid­ers it rea­son­ably nec­es­sary that the under­tak­ing con­tin­ues such behav­iour in order to pre­serve the integri­ty of the inspec­tions. In the Roman­ian Guide­lines, this pro­vi­sion is invert­ed: the under­tak­ing must end its involve­ment in the horizontal/vertical agree­ment only if express­ly instruct­ed by the Com­pe­ti­tion Coun­cil to do so.

Procedural particularities

What if the under­tak­ing does not qual­i­fy for immu­ni­ty?

At any moment it becomes appar­ent to the Com­mis­sion that immu­ni­ty is not avail­able or the appli­cant failed to meet the con­di­tions for immu­ni­ty, that under­tak­ing has two options: to with­draw the evi­dence dis­closed for the pur­pos­es of its immu­ni­ty appli­ca­tion, or to request a fine reduc­tion.

The Roman­ian Guide­lines refer to only one, final deci­sion on the lenien­cy appli­ca­tion, not cov­er­ing the pos­si­bil­i­ty of the author­i­ty to inform the appli­cant that its request does not ful­fil the con­di­tions for immu­ni­ty.

With­draw­ing the lenien­cy appli­ca­tion

The Com­mis­sion Notice has no pro­vi­sions on the uni­lat­er­al deci­sion of an under­tak­ing to with­draw its lenien­cy appli­ca­tion.

The Roman­ian Guide­lines pro­vide that, at any moment, the under­tak­ing that has applied for lenien­cy may inform the Com­pe­ti­tion Coun­cil that it no longer wish­es to pur­sue its appli­ca­tion. In this case, the appli­cant may with­draw the infor­ma­tion and evi­dence pro­vid­ed to the Com­pe­ti­tion Coun­cil as part of the immu­ni­ty request, or may request that these be con­sid­ered for a pos­si­ble fine reduc­tion. Sim­i­lar to the Com­mis­sion’s pow­ers of inves­ti­ga­tion, the with­draw­al does not pre­vent the Com­pe­ti­tion Coun­cil from using its pow­ers to obtain infor­ma­tion on the alleged horizontal/vertical agree­ment.

Leniency policy case law

The Com­mis­sion has con­sid­er­able expe­ri­ence on lenien­cy with both immu­ni­ty from fines (eg, Akzo — organ­ic per­ox­ides4, Bay­er — syn­thet­ic rub­ber, ABB – gas insu­lat­ed switchgear5, Bay­er – chloro­prene rub­ber6, Degus­sa – acrylic glass7) and reduc­tion of fines (eg, Sasol – paraf­fin waxy8, BASF and F. Hoff­mann-La Roche – vit­a­mins9) cas­es.

The Com­pe­ti­tion Coun­cil has had its lenien­cy pol­i­cy for quite some time but has applied it in just one case (ie, the Taxi car­tel case). Even so, the Com­pe­ti­tion Coun­cil is proac­tive in alert­ing the par­tic­i­pants on var­i­ous mar­kets about the ben­e­fits of apply­ing for the lenien­cy pro­gramme and encour­ages par­ties to come for­ward with evi­dences in order to dis­close var­i­ous hard-core car­tels.

The Romanian leniency programme follows its EU correspondent and tries to bring new elements to it. However, in practice this has proven inefficient until now, considering the low success rate of the leniency applications.

1
Offi­cial Jour­nal of the Euro­pean Union, C 298 of 8.12.2006, p. 17 – 22.
2
Offi­cial Gazette of Roma­nia, Part I, no. 610 of 7.09.2009.
3
Car­tels are agree­ments and/or con­cert­ed prac­tices between two or more com­peti­tors aimed at coor­di­nat­ing their com­pet­i­tive behav­ior on the mar­ket and/or influ­enc­ing the rel­e­vant para­me­ters of com­pe­ti­tion through prac­tices such as fix­ing of pur­chase or sell­ing prices or sale quo­tas, the shar­ing of mar­kets includ­ing bid-rig­ging, restric­tions of imports or exports and/or anti-com­pet­i­tive actions against oth­er com­peti­tors, Com­mis­sion Notice para. (1)
4
EC — IP/03/1700.
5
EC — IP/07/80.
6
EC — IP/07/1855.
7
EC — IP/06/698.
8
EC — IP/08/1434.
9
EC — IP/01/1625.

Clemenţa în România din perspectiva Uniunii Europene

Deşi programul de clemenţă aplicat în România este inspirat de corespondentul său european, acesta prezintă o serie de particularităţi.

Cadrul legal şi aplicabilitatea programului de clemenţă în UE şi în România

Pro­gra­mul de clemenţă apli­cat de către Comisia Euro­peană (Comisia) este regle­men­tat de Comu­ni­carea Comisiei1 privind imu­ni­tatea la amen­zi şi reduc­erea cuan­tu­mu­lui amen­zilor în cauzele refer­i­toare la înţelegeri (Comu­ni­carea Comisiei). Pro­gra­mul de clemenţă apli­cat de către autori­tatea română de con­curenţă (Con­sil­i­ul Con­curenţei) este regle­men­tat de Instrucţi­u­nile2 privind condiţi­ile şi cri­teri­ile de apli­care a unei politi­ci de clemenţă potriv­it preved­er­ilor art. 51 alin. (2) din Leg­ea Con­curenţei nr. 211996, repub­li­cată (Instrucţi­u­nile).

Comu­ni­carea Comisiei lim­itează aplic­a­bil­i­tatea clemenţei numai la înţelegerile ori­zon­tale, cunos­cute sub den­u­mirea de carteluri3, în timp ce ver­si­unea naţion­ală a pro­gra­mu­lui de clemenţă pre­cizează, în mod expres, posi­bil­i­tatea aplicării aces­tei pro­ce­duri atât înţelegerilor ori­zon­tale, cât şi înţelegerilor ver­ti­cale.

Restricţii ale politicii de clemenţă 

Între­prinderea care aplică pen­tru clemenţă poate ben­e­fi­cia de imu­ni­tate de la amendă indifer­ent de fap­tul că încăl­carea săvârşită pro­duce efecte la niv­el naţion­al sau la niv­el euro­pean. Cu toate aces­tea, între­prinderea în cauză nu poate ben­e­fi­cia de imu­ni­tate dacă a luat măsuri pen­tru a con­strânge alte între­prinderi să ia parte la înţelegere sau să rămână în aceas­ta. Mai mult, o par­tic­u­lar­i­tate a Instrucţi­u­nilor este că aces­tea exclud, în mod expres, posi­bil­i­tatea solic­itării de clemenţă de către între­prinderea care a iniţi­at înţelegerea verticală/orizontală.

Încetarea participării într-un acord ilegal

Comu­ni­carea Comisiei prevede oblig­aţia între­prinderii care aplică pen­tru clemenţă de a înc­eta par­tic­i­parea în car­tel, cu excepţia situ­aţiei în care Comisia con­sid­eră că este rezon­abil nece­sar ca între­prinderea să con­tin­ue un aseme­nea com­por­ta­ment pen­tru a asigu­ra integri­tatea inspecţi­ilor. În cadrul Instrucţi­u­nilor, această prevedere este inver­sată: între­prinderea în cauză tre­buie să înceteze impli­carea în înţelegerea orizontală/verticală numai dacă este instru­ită în acest sens, în mod expres, de către Con­sil­i­ul Con­curenţei.

Particularităţi procedurale

Ce se întâm­plă în situ­aţia în care între­prinderea nu este eli­gi­bilă pen­tru imu­ni­tate?

Dacă, în orice moment, Comisia observă că imu­ni­tatea nu poate fi acor­dată sau că între­prinderea nu îndeplineşte condiţi­ile pen­tru imu­ni­tate, aceas­ta din urmă are două opţi­u­ni: să retragă ele­mentele de probă divul­gate în spri­jin­ul solic­itării sale de imu­ni­tate sau să solicite o reduc­ere a amen­zii.

Instrucţi­u­nile nu pre­văd posi­bil­i­tatea autorităţii de con­curenţă de a infor­ma, pe par­cur­sul anal­izei cererii, între­prinderea în cauză de fap­tul că cer­erea aces­teia nu îndeplineşte condiţi­ile pen­tru imu­ni­tate, cer­erea de clemenţă fiind soluţion­ată printr‑o sin­gură decizie, luată la finalul pro­ce­durii.

Retragerea cererii de clemenţă

Comu­ni­carea Comisiei nu regle­mentează opţi­unea între­prinderii de a‑şi retrage, din pro­prie iniţia­tivă, cer­erea de clemenţă.

Instrucţi­u­nile pre­văd posi­bil­i­tatea între­prinderii de a comu­ni­ca Con­sil­i­u­lui Con­curenţei, la orice moment, opţi­unea de a‑şi retrage cer­erea. În acest caz, între­prinderea poate retrage ele­mentele de probă şi infor­maţi­ile furnizate Con­sil­i­u­lui Con­curenţei în baza cererii de clemenţă sau poate solici­ta ca aces­tea să fie avute în vedere pen­tru o posi­bilă reduc­ere a amen­zii. Sim­i­lar put­er­ilor de inves­ti­gaţie ale Comisiei, retragerea cererii nu are nicio influ­enţă asupra posi­bil­ităţii Con­sil­i­ul Con­curenţei de a‑şi folosi put­er­ile con­ferite prin lege pen­tru a obţine infor­maţii despre un posi­bil acord orizontal/vertical.

Jurisprudenţa în materie de clemenţă

Comisia are o expe­rienţă bogată în materie de clemenţă atât în ceea ce priveşte imu­ni­tatea de la amen­zi (spre exem­plu, cazurile Akzo – per­ox­izi organi­ci4, Bay­er – cau­ci­uc sin­tet­ic, ABB – insta­laţii cu comu­taţie cu izo­laţie în gaz5, Bay­er – cau­ci­uc cu cloro­pren6 şi Degus­sa — sti­clă acril­ică7), cât şi reduc­erea amen­zilor (spre exem­plu, cazurile Sasol — parafine8 şi BASF şi F. Hoff­mann-La Roche — vit­a­mine9).

Deşi polit­i­ca de clemenţă a Con­sil­i­ul Con­curenţei este adop­tată de ceva vreme, aceas­ta a apli­cată până în prezent doar într-un sin­gur caz (cartelul tax­i­urilor10). Chiar şi aşa, Con­sil­i­ul Con­curenţei este activ în a infor­ma între­prinder­ile de pe diferite pieţe despre ben­efici­ile pro­gra­mu­lui de clemenţă şi a le încu­ra­ja să intro­ducă cereri de clemenţă şi să prez­inte dovezi pen­tru a divul­ga diferitele posi­bile carteluri.

Programul de clemenţă naţional este aliniat cu corespondentul său european şi încearcă să aducă noi elemente faţă de acesta. Chiar şi aşa, până acum programul de clemenţă s-a dovedit a fi ineficient, dat fiind succesul redus al cererilor de clemenţă.

1
Jur­nalul Ofi­cial al Uni­u­nii Europene, C 298 din 8.12.2006, p. 17.22.
2
Mon­i­torul Ofi­cial al României, Partea I, nr. 610 of 7.09.2009.
3
Cartelurile sunt acor­duri şi/sau prac­ti­ci con­cer­tate între doi sau mai mulţi con­curenţi care vizează coor­donarea com­por­ta­men­tu­lui con­curenţial al aces­to­ra pe piaţă şi/sau influ­enţarea para­metrilor con­curenţei pre­cum fixarea preţurilor de achiz­iţie sau vân­zare, atribuirea cotelor de pro­ducţie sau vânzări, împărţirea pieţelor inclu­siv prin lic­i­taţii tru­cate, restricţii la impor­turi sau expor­turi şi/sau acţi­u­ni anti­con­curenţiale împotri­va altor con­curenţi, para. (1) din Comu­ni­carea Comisiei.
4
CE — IP/03/1700.
5
CE — IP/07/80.
6
CE — IP/07/1855.
7
CE — IP/06/698.
8
CE — IP/08/1434.
9
CE — IP/01/1625.
10
Decizia Con­sil­i­u­lui Con­curenţei nr. 61 din 29.10.2010.

roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/leniency-romania-eu-perspective/