Corporate / M&A

Do Limited Liability Companies Actually Need Share Capital?

The authors present the pros and cons of share capital in limited liability companies and briefly explain why it is becoming less important.

Share capital as the legal basis of the limited liability company

The lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny is the “clas­sic” com­pa­ny type in almost every juris­dic­tion. There might be some dif­fer­ences in details, but the gen­er­al prin­ci­ples stay the same. A sub­stan­tial min­i­mum amount of reg­is­tered share cap­i­tal used to be one of the core fea­tures of lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­nies. But more and more, juris­dic­tions are mov­ing away from the oblig­a­tion to main­tain reg­is­tered share cap­i­tal at a min­i­mum reg­u­la­to­ry lev­el, or are estab­lish­ing a low min­i­mum share cap­i­tal lev­el.

For exam­ple, in France min­i­mum share cap­i­tal is EUR 1 (pre­vi­ous­ly EUR 7,500). Sim­i­lar amend­ments were intro­duced in the Nether­lands, Fin­land, Por­tu­gal, Esto­nia, Ire­land, and more.

Poland

Also in Poland there are cur­rent­ly advanced dis­cus­sions on elim­i­nat­ing the statu­to­ry oblig­a­tion to main­tain reg­is­tered share cap­i­tal on a cer­tain lev­el in lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­nies. The first step was in 2009, when the min­i­mum reg­is­tered share cap­i­tal was decreased from PLN 50,000 (ca EUR 12,500) to PLN 5,000 (ca EUR 1,250). There have been sev­er­al oth­er pro­pos­als for amend­ing the Pol­ish Com­mer­cial Com­pa­nies Code (CCC) on the required amount of reg­is­tered share cap­i­tal, but so far none have been pos­i­tive­ly received by the Pol­ish Par­lia­ment.

Share capital generally

In gen­er­al, share cap­i­tal can be defined as the sum of the nom­i­nal val­ue of all shares in the com­pa­ny. It deter­mines the total sum of share­hold­er lia­bil­i­ties to the com­pa­ny to make con­tri­bu­tions to it. In account­ing, share cap­i­tal is record­ed in the bal­ance sheet as a lia­bil­i­ty.

Share capital versus company assets

Share cap­i­tal is not the same as com­pa­ny assets. Share cap­i­tal is only one com­po­nent of the com­pa­ny’s assets and, there­fore, does not pro­vide cred­i­ble infor­ma­tion about the com­pa­ny’s finan­cial con­di­tion. What it actu­al­ly presents is the min­i­mum val­ue of com­pa­ny assets. This dis­tinc­tion is also impor­tant because the com­pa­ny is respon­si­ble for its lia­bil­i­ties towards third par­ties with all its assets, not just its share cap­i­tal. The reg­is­tered share cap­i­tal may remain the same irre­spec­tive of real changes in the com­pa­ny’s assets or finan­cial sit­u­a­tion. No reg­u­la­tion requires a lim­it­ed lia­bil­i­ty com­pa­ny to decrease its share cap­i­tal when it incurs loss­es, or to increase its share cap­i­tal when it gen­er­ates prof­its.

Doubtful protection of company creditors

One of the ini­tial pur­pos­es of share cap­i­tal was to pro­tect the com­pa­ny’s busi­ness part­ners and cred­i­tors. In prac­tice, this does not work. A com­pa­ny with high share cap­i­tal can be insol­vent, and a com­pa­ny with the min­i­mal share cap­i­tal can own assets far more valu­able than such cap­i­tal. More­over, no pro­vi­sion requires the com­pa­ny to main­tain funds to cov­er share cap­i­tal dur­ing its busi­ness activ­i­ty. For the com­pa­ny’s cred­i­tors the more impor­tant infor­ma­tion is its finan­cial liq­uid­i­ty, which is not in any way reflect­ed in the amount of the share cap­i­tal.

What protects creditors if not share capital?

Only sig­nif­i­cant­ly high min­i­mum share cap­i­tal would play a real guar­an­tee func­tion for cred­i­tors. But an increase in min­i­mum share cap­i­tal would restrict the avail­abil­i­ty of this type of com­pa­ny, cur­rent­ly the most pop­u­lar legal form among entre­pre­neurs.

The com­pa­ny’s real finan­cial sit­u­a­tion is pre­sent­ed in its finan­cial state­ments, which under Pol­ish law must be sub­mit­ted annu­al­ly to the reg­istry court. How­ev­er, many com­pa­nies do not ful­fil this oblig­a­tion, and reg­istry courts do not force them to sub­mit finan­cial state­ments.

One of the planned amend­ments to the CCC is an oblig­a­tion to cre­ate sup­ple­men­tary cap­i­tal, to which a cer­tain amount would have to be trans­ferred annu­al­ly from the prof­its. The amount of the sup­ple­men­tary cap­i­tal would dif­fer depend­ing on com­pa­ny lia­bil­i­ties and, there­fore, would reflect the com­pa­ny’s real activ­i­ty and bet­ter pro­tect cred­i­tors.

Anoth­er envis­aged amend­ment is intro­duc­ing a sol­ven­cy test. Such a test would have to be car­ried out before pay­ing div­i­dends to share­hold­ers, and the man­age­ment board would have to con­firm that pay­ing div­i­dends would not influ­ence the com­pa­ny’s abil­i­ty to ful­fil its oblig­a­tions.

Conclusion

As shown, mak­ing use of the avail­able meth­ods by the reg­istry courts, togeth­er with the imple­men­ta­tion of fur­ther pro­tec­tion mea­sures, would secure the cred­i­tors bet­ter than requir­ing high share cap­i­tal.

More and more, jurisdictions are moving away from the obligation to maintain registered share capital at a minimum regulatory level, or are establishing minimum share capital at a low level.

Czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rzeczywiście potrzebują kapitału zakładowego?

Poniższy artykuł przedstawia wady i zalety kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wyjaśnia, dlaczego staje się on coraz mniej znaczący.

Kapitał zakładowy jako podstawowa instytucja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spół­ki z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią są spo­tykane obec­ne niemal w każdej jurys­dykcji. Pomi­mo możli­wych różnic w deta­lach, pod­sta­wowe założe­nia doty­czące tej spół­ki pozosta­ją takie same. Kap­i­tał zakład­owy był przez dłu­gi czas uważany za jed­ną z pod­sta­wowych insty­tucji dla tych spółek.  Ostat­nio jed­nak coraz więcej jurys­dykcji odchodzi od obow­iązku posi­ada­nia kap­i­tału zakład­owego o ustalonej, min­i­mal­nej wartoś­ci, bądź wprowadza bard­zo niskie kwoty obow­iązkowego kap­i­tału zakład­owego. Na przykład we Francji min­i­mal­na wartość kap­i­tału zakład­owego wynosi obec­nie 1 euro (poprzed­nio 7.500 euro). Podob­ne zmi­any zostały wprowad­zone w m.in. Holandii, Fin­landii, Por­tu­galii, Estonii czy Irlandii.

Pol­s­ka

Również w Polsce trwa­ją zaawan­sowane dyskus­je na tem­at rezy­gnacji z insty­tucji min­i­mal­nego kap­i­tału zakład­owego w spółkach z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią. Pier­wszy krok w tym kierunku miał miejsce w 2009 roku, gdy obniżono min­i­mal­ny kap­i­tał zakład­owy z 50.000 zło­tych (około 12.500 euro) do 5.000 zło­tych (około 1.250 euro). Co więcej, pojaw­iły się już kole­jne propozy­c­je now­eliza­cji Kodek­su spółek hand­lowych (KSH) w odniesie­niu do wysokoś­ci kap­i­tału zakład­owego, jed­nak razie jak dotąd żad­na z nich nie spotkała się z akcep­tacją pol­skiego Par­la­men­tu.

Kapitał zakładowy –uwagi ogólne

Najproś­ciej kap­i­tał zakład­owy może być zdefin­iowany jako suma wartoś­ci nom­i­nal­nej udzi­ałów w kap­i­tale zakład­owym spół­ki. Określa on sumę zobow­iązań wspól­ników wobec spół­ki z tytułu wkładów na pokrycie kap­i­tału zakład­owego. W rachunkowoś­ci, kap­i­tał zakład­owy zna­j­du­je się po stron­ie pasy­wów w bilan­sie.

Kap­i­tał zakład­owy a majątek spół­ki

Należy pod­kreślić, że kap­i­tał zakład­owy nie jest poję­ciem tożsamym z majątkiem spół­ki. W rzeczy­wis­toś­ci kap­i­tał zakład­owy stanowi tylko jeden ze skład­ników majątku spół­ki, a więc jego wartość nie stanowi wiary­god­nej infor­ma­cji o sytu­acji finan­sowej spół­ki. To rozróżnie­nie jest ważne również dlat­ego, że spół­ka z ogranic­zona odpowiedzial­noś­cią odpowia­da za swo­je zobow­iąza­nia wobec osób trze­ci­ch do wysokoś­ci całego swo­jego majątku, a nie tylko do wysokoś­ci swo­jego kap­i­tał zakład­owego. Kap­i­tał zakład­owy spół­ki może pozostawać na tym samym poziomie nieza­leżnie od rzeczy­wistych zmi­an jej stanu posi­ada­nia czy sytu­acji finan­sowej. Nie ma żad­nych reg­u­lacji zobow­iązu­ją­cych spółkę do obniże­nia kap­i­tału zakład­owego w przy­pad­ku poniesienia strat, ani do jego pod­wyższenia w przy­pad­ku uzyska­nia zysku.

Wątpliwa ochrona wierzycieli spółki

Jed­nym z pod­sta­wowych celów kap­i­tału zakład­owego była ochrona kon­tra­hen­tów i wierzy­cieli spół­ki. W prak­tyce ta funkc­ja kap­i­tału zakład­owego właś­ci­wie nie speł­nia swo­jej roli. Możli­we są sytu­acje, gdy spół­ka o bard­zo wysokim kap­i­tale zakład­owym jest w rzeczy­wis­toś­ci niewypła­cal­na, a spół­ka o min­i­mal­nym kap­i­tał zakład­owym posi­a­da majątek o wartoś­ci wielokrot­nie przekracza­jącej wartość jej kap­i­tału zakład­owego. Pon­ad­to, nie ma żad­nych reg­u­lacji zobow­iązu­ją­cych spółkę do posi­ada­nia środ­ków na pokrycie jej kap­i­tału zakład­owego przez cały czas jej dzi­ała­nia. Dla wierzy­cieli spół­ki dużo ważniejszą infor­ma­cją jest jej płyn­ność finan­sowa, która w żaden sposób nie zna­j­du­je odzwier­ciedle­nia w wysokoś­ci jej kap­i­tału zakład­owego.

Jak inaczej moż­na chronić wierzy­cieli?

Jedynie dość wyso­ka kwo­ta min­i­mal­nego kap­i­tału zakład­owego mogła­by ode­grać znaczącą rolę gwaran­cyjną dla wierzy­cieli spół­ki. Jed­nak pod­wyższe­nie kwoty min­i­mal­nego kap­i­tału zakład­owego zmniejszyło­by dostęp­ność tego typu spół­ki, który jest obec­nie jed­ną z najpop­u­larniejszych form prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej.

Rzeczy­wista sytu­ac­ja finan­sowa spół­ki jest odzwier­cied­lona nato­mi­ast w jej spra­woz­da­ni­ach finan­sowych, które zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi pol­ski­mi przepisa­mi powin­ny być corocznie składane do sądu reje­strowego. W prak­tyce wiele spółek nie speł­nia tego obow­iązku, a sądy reje­strowe rzad­ko sto­su­ją dostęp­ne środ­ki w celu wymuszenia złoże­nia zaległych spra­woz­dań.

Pon­ad­to, jed­na z planowanych zmi­an, które mają być w najbliższym cza­sie wprowad­zone do KSH, pole­ga na obow­iązkowym tworze­niu kap­i­tału zapa­sowego, na który corocznie będzie przekazy­wana określona kwo­ta z zysków. Wysokość kap­i­tału zapa­sowego będzie uza­leżniona od kwoty zobow­iązań spół­ki, a więc będzie odzwier­cied­lać jej efek­ty jej dzi­ałal­noś­ci i lep­iej chronić jej wierzy­cieli.

Inną pro­ponowaną zmi­aną jest wprowadze­nie tes­tu wypła­cal­noś­ci, który musi­ał­by być przeprowad­zony przed wypłace­niem dywidend wspól­nikom, a zarząd spół­ki musi­ał­by potwierdz­ić, że taka wypła­ta nie wpłynie na zdol­ność spół­ki do wypeł­ni­a­nia jej wyma­gal­nych zobow­iązań.

Powyższe uwa­gi prowadzą do wniosku, że zas­tosowanie przez sąd reje­strowy przysługu­ją­cych mu metod, wraz z wprowadze­niem dal­szych środ­ków ochrony wskazanych powyżej, w przyszłoś­ci lep­iej zabez­pieczy wierzy­cieli niż insty­tuc­ja kap­i­tału zakład­owego w obec­nym ksz­tał­cie.

Ostatnio coraz więcej jurysdykcji odchodzi od obowiązku posiadania kapitału zakładowego o ustalonej, minimalnej wartości, bądź wprowadza bardzo niskie kwoty obowiązkowego kapitału zakładowego.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/limited-liability-companies-actually-need-share-capital/