Regulatory

New Opportunities for Renewable Energy in Turkey

A new communiqué on unlicensed electricity production has been published. There will be new solar and wind energy plant licence applications from April 2015.

Unlicensed Electricity Generation

The Reg­u­la­tion on the Unli­censed Elec­tric­i­ty Gen­er­a­tion in Elec­tric­i­ty Mar­ket (Reg­u­la­tion) and the Com­mu­niqué on Enforce­ment of Reg­u­la­tion on Unli­censed Elec­tric­i­ty Gen­er­a­tion (Com­mu­niqué) entered into force on 2 Octo­ber 2013 and super­seded the Reg­u­la­tion on Unli­censed Elec­tric­i­ty Gen­er­a­tion in Elec­tric­i­ty Mar­ket of 21 July 2011 (For­mer Reg­u­la­tion).

Licence exemp­tion 

The Reg­u­la­tion reg­u­lates the exemp­tion from the require­ment to obtain a licence and estab­lish a com­pa­ny in order to gen­er­ate elec­tric­i­ty and lists the gen­er­a­tion facil­i­ties that ben­e­fit from such exemp­tion. As per the Reg­u­la­tion, the total installed capac­i­ty of an elec­tric­i­ty gen­er­a­tion plant based on renew­able ener­gy sources has been increased from 500 kW to 1000 kW.

Estab­lish­ment, oper­a­tion, and grid con­nec­tion of the plant

The real per­son or legal enti­ty pro­duc­ing elec­tric­i­ty will be respon­si­ble for the estab­lish­ment, oper­a­tion, and occu­pa­tion­al safe­ty of the gen­er­a­tion plant and will be liable for estab­lish­ment expens­es and dam­ages from oper­at­ing the plant.

The require­ment to have a ready con­sump­tion plant before estab­lish­ing the gen­er­a­tion plant, reg­u­lat­ed by the For­mer Reg­u­la­tion, has been super­seded by the Reg­u­la­tion. As per the Reg­u­la­tion, the gen­er­a­tion and con­sump­tion plants must be locat­ed in the same dis­tri­b­u­tion area, and projects for the gen­er­a­tion and con­sump­tion plants may be designed simul­ta­ne­ous­ly, which pre­vents addi­tion­al costs to inte­grate the plants.

Gen­er­a­tion plants falling under the scope of the Reg­u­la­tion are con­nect­ed to the dis­tri­b­u­tion grid sub­ject to the exemp­tions stat­ed in the Reg­u­la­tion.

Sur­plus ener­gy 

In prin­ci­ple, the elec­tric­i­ty will be gen­er­at­ed to meet the needs of the pro­duc­ers.  But uncon­sumed ener­gy may be con­sumed by con­sump­tion plants in the same area, or by con­sump­tion plants out­side the gen­er­a­tion plant’s area owned by the pro­duc­ers. The sur­plus ener­gy gen­er­at­ed from a renew­able ener­gy source is pur­chased by the rel­e­vant dis­tri­b­u­tion com­pa­ny at the price of the renew­able ener­gy sup­port mech­a­nism, deter­mined by the Law on Uti­liza­tion on Renew­able Ener­gy Sources for the Gen­er­a­tion of Elec­tric­i­ty dat­ed 10 May 2005 and run­ning for 10 years. The reg­u­la­tion also deter­mines the sup­port mech­a­nism lim­it­ed to five years for the usage of domes­tic prod­ucts.

Unli­censed elec­tric­i­ty pro­duc­ers may not sell the sur­plus elec­tric­i­ty gen­er­at­ed by con­clud­ing bilat­er­al agree­ments.

Cur­rent sta­tus of the appli­ca­tions

The Ener­gy Mar­ket Reg­u­la­to­ry Author­i­ty (EMRA) has approved 659 out of 980 appli­ca­tion sub­mit­ted under the For­mer Reg­u­la­tion for unli­censed elec­tric­i­ty gen­er­a­tion, and the num­ber of the appli­ca­tions is expect­ed to grow with the entry into force of the Reg­u­la­tion.

New applications for wind and solar energy plant licences

The renew­able ener­gy mar­ket of Turkey has main­ly focused on hydraulic and wind ener­gy. Now appli­ca­tions for the first solar ener­gy licences (to estab­lish a solar plant for a total capac­i­ty of 600 megawatts) were sub­mit­ted to EMRA in June 2013. The appli­ca­tions are being reviewed by the Min­istry of Ener­gy and EMRA, and the licences are expect­ed to be issued in the first half of 2014.

The New Elec­tric­i­ty Mar­ket License Reg­u­la­tion dat­ed 2 Novem­ber 2013 reg­u­lates the new appli­ca­tion pro­ce­dure for the wind and solar ener­gy licens­es. The license appli­ca­tions will be relat­ed to the spe­cif­ic sites and capac­i­ties pre­vi­ous­ly announced by EMRA and the appli­ca­tions will be accept­ed with­in the 16th month fol­low­ing the announce­ment of EMRA. The appli­ca­tions for solar ener­gy licens­es are expect­ed to be by the begin­ning of April 2015 and wind ener­gy licens­es by the end of the same month. For the licence appli­ca­tion, the appli­cants must first obtain an autho­ri­sa­tion from the Direc­torate of Mete­o­rol­o­gy to set up a mea­sure­ment sta­tion and sub­mit the data to EMRA from at least one year, includ­ing the on-site mea­sure­ment for at least six months.

New EMRA legislation promotes renewable energy sources by providing benefits, such as renewable energy support mechanisms and exemptions, and by preventing additional costs.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Alanında Yeni Fırsatlar

Lisansız elektrik üretimine ilişkin yeni bir tebliğ yayımlandı. Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı lisans başvurularının 2015 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması beklenmektedir.

Lisansız Elektrik Üretimi

Elek­trik Piyasasın­da Lisanssız Elek­trik Üre­timine İlişkin Yönet­melik (Yönet­melik) ve Lisanssız Elek­trik Üre­timine İlişkin Yönet­meliğin Uygu­lan­ması­na Dair Tebliğ (Tebliğ) 2 Ekim 2013 tar­i­hinde yürür­lüğe gir­miştir ve 21 Tem­muz 2011 tar­ih­li Lisanssız Elek­trik Üre­timine İlişkin Yönet­melik (Önce­ki Yönet­melik) mül­ga olmuş­tur.

Lisans muafiyeti

Yönet­melik elek­trik üre­ti­mi için lisans alma ve şir­ket kur­ma yüküm­lülüğün­den muafiyet koşullarını düzen­le­mek­te­dir ve bu muafiyet­ten yarar­lan­abile­cek üre­tim tesis­leri­ni lis­tele­mek­te­dir. Yönet­melik uyarın­ca yenilenebilir ener­ji kay­nağı­na day­alı lisanssız elek­trik üre­ti­minde kuru­la­bile­cek tesis kap­a­site­si 500 kW’dan 1000 kW’a çıkartılmıştır.

Tesisin kuru­luşu, işletmesi ve şebek­eye bağlan­tı

Elek­trik üreten gerçek veya tüzel kişi üre­tim tesisinin kuru­luşu, işletilme­si, işy­eri sağlık ve güven­liği, kuru­luş mas­rafları ve tesisin işletilmesin­den kay­naklanan zarar­lar­dan sorum­lu ola­cak­tır.

Önce­ki Yönetmelik’de yer alan üre­tim tesisi kurul­madan önce hazır tüke­tim tesisinin bulun­ması yüküm­lülüğü Yönet­melik ile kaldırılmıştır. Yönet­melik uyarın­ca üre­tim ve tüke­tim tesis­lerinin aynı dağıtım böl­gesinde bulun­maları gerek­mek­te­dir ve üre­tim ve tüke­tim tesis­leri aynı zaman­da tasar­lan­abilmek­te­dir. Böylece tesis­lerin ente­grasy­onu için ek maliyet çık­ması önlen­mek­te­dir.

Yönet­melik kap­samın­da olan üre­tim tesis­leri Yönetmelik’de yer alan muafiyetler uyarın­ca dağıtım şebeke­sine bağlan­mak­tadır.

İhtiyaç fazlası ener­ji

Pren­sip olarak üreti­ci­lerin ihtiyaçlarını karşıla­mak amacıy­la elek­trik üretilmek­te­dir. Bunun­la beraber tüketilmeyen elek­trik aynı bölgede yer alan tüke­tim tesisinde veya aynı üreticinin sahip olduğu baş­ka bir bölgede yer alan tüke­tim tesisinde kul­lanıla­bilir. Yenilenebilir bir ener­ji kay­nağın­dan üretilen ihtiyaç fazlası ener­ji, 10 Mayıs 2005 tar­ih­li yenilenebilir Ener­ji Kay­naklarının Elek­trik Ener­jisi Üre­ti­mi Amaçlı Kul­lanımı­na İlişkin Kanun ile belir­lenen ve 10 yıl geçer­li olan yenilenebilir ener­ji destek mekaniz­ması fiy­atın­dan ilgili dağıtım şir­keti tarafın­dan satın alı­nacak­tır. Kanun aynı zaman­da 5 yıl boyun­ca geçer­li ola­cak yer­li ürün kul­lanımı destek mekaniz­masını düzen­le­mek­te­dir.

Lisan­sız elek­trik üreti­ci­leri üret­tik­leri ihtiyaç fazlası elek­triği ikili anlaş­malar yaparak sata­maz.

Başvu­ru­ların mev­cut duru­mu

Ener­ji Piyasası Denetleme Kuru­lu (EPDK) Önce­ki Yönet­melik uyarın­ca yapılan 980 başvu­ru­nun 659’unu kab­ul etmiştir. Yeni Yönet­meliğin yürür­lüğe girme­si ile beraber başvu­ru sayısın­da artış bek­len­mek­te­dir.

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı yeni lisans başvuruları

Türkiye yenilenebilir ener­ji pazarı büyük oran­da hidro­lik ener­ji ve rüz­gar ener­ji­sine yoğun­laş­mak­tadır. İlk güneş ener­ji­sine day­alı lisans başvu­ru­ları (toplam kap­a­site­si 600 megawatt olan güneş ener­ji­sine day­alı santral kurul­ması için) Hazi­ran 2013’de EPDK’ya sunul­muş­tur. Başvu­ru­lar Ener­ji Bakan­lığı ve EPDK tarafın­dan ince­len­mek­te­dir ve 2014 yılının ilk yarısın­da lisansların düzen­len­mesi bek­len­mek­te­dir.

Rüz­gar ve güneş ener­ji­sine day­alı lisans başvu­ru süreci­ni düzenleyen yeni Elek­trik Piyasası Lisans Yönet­meliği 2 Kasım 2013 tar­i­hinde yürür­lüğe gir­miştir. Lisans başvu­ru­ları EPDK tarafın­dan önce­den duyu­ru­lan bel­li böl­gelere ve kap­a­sitelere ilişkin olarak yapıla­cak­tır ve EPDK duyu­rusunu takip eden 16. ay içinde başvu­ru­lar kab­ul edile­cek­tir. Güneş ener­ji­sine day­alı lisans başvu­ru­larının 2015 yılı Nisan ayı başın­da, rüz­gar ener­ji­sine day­alı lisans başvu­ru­larının ise aynı ayın son sonun­da yapıl­ması bek­len­mek­te­dir. Lisans başvu­ru­larının yapıl­ması için önce­lik­le başvu­ra­cak kişinin Mete­o­rolo­ji Genel Müdür­lüğün­den ölçüm ista­sy­onu kuru­luş izni alması ve EPDK’ya en az 6 ayı saha içi ölçüm olmak üzere en az 1 yıl­lık ölçüm bil­gisi sun­ması gerek­mek­te­dir.

Yeni EPDK mevzuatı yenilenebilir enerji kaynaklarını, yenilenebilir enerji destek mekanizması ve muafiyetler sağlayarak ve ek maliyetleri önleyerek desteklemektedir.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/new-opportunities-renewable-energy-turkey/