Regulatory

Public Procurement: Taking Over of the Obligations of the Consortium Leader is not a Change of Contractor

The European Commission confirmed that a new public procurement procedure is not required in order to take over of the obligations of the consortium leader (in insolvency) by way of enforcing a joint liability clause.

Factual background

We were con­front­ed recent­ly with a need to iden­ti­fy solu­tions to allow con­tin­u­a­tion of a pub­lic pro­cure­ment con­tract con­clud­ed with a con­sor­tium after the leader of the con­sor­tium entered insol­ven­cy pro­ceed­ings and was no longer able to ful­fil its con­trac­tu­al oblig­a­tions. The judi­cial admin­is­tra­tor decid­ed that the con­sor­tium leader should with­draw from the con­sor­tium and the pub­lic pro­cure­ment.

The pub­lic pro­cure­ment con­tract includ­ed a clause for joint lia­bil­i­ty of mem­bers in con­sor­tium towards the con­tract­ing author­i­ty.

A solu­tion to enable the con­tin­ued per­for­mance of the con­tract, with­out the need for a new ten­der pro­ce­dure, was to enforce the joint lia­bil­i­ty clause against the remain­ing mem­ber and ask it to ful­fil the rest of the con­tract.

How­ev­er, if, upon leader’s insol­ven­cy date, the remain­ing mem­ber had the tech­ni­cal and finan­cial capac­i­ty to ful­fil the rest of the con­tract as at the award­ing date, it did not ful­fil by itself all the award­ing qual­i­fi­ca­tion cri­te­ria.

Under such cir­cum­stances, a ques­tion was raised whether enforce­ment of a joint lia­bil­i­ty clause under a pub­lic pro­cure­ment con­tract against the remain­ing mem­ber in the con­sor­tium can be applied with­out such being deemed as a sub­stan­tial change of the con­tract; that is, a change of con­trac­tor, sub­ject to a new pub­lic ten­der.

Position of the European Commission

The Euro­pean Com­mis­sion con­firmed that tak­ing over the con­sor­tium leader’s oblig­a­tion by the remain­ing mem­ber based on the joint lia­bil­i­ty clause is not deemed a change of con­trac­tor but rather as enforce­ment of a con­trac­tu­al clause; that is, of the joint lia­bil­i­ty clause estab­lished on behalf of the consortium’s mem­bers in case the leader does not ful­fil its con­trac­tu­al oblig­a­tions.

Notes to the posi­tion of the Euro­pean Com­mis­sion

We salute this inter­pre­ta­tion by the Euro­pean Com­mis­sion as a con­trary opin­ion would have left the joint lia­bil­i­ty clause with no legal effect, weak­en­ing the posi­tion of the award­ing author­i­ty in pub­lic pro­cure­ment con­tracts con­clud­ed with con­sor­tia.

How­ev­er, when enforc­ing such a joint lia­bil­i­ty clause, the oth­er rul­ings of the Euro­pean Court of Jus­tice and the pre­vi­ous guid­ance by the Euro­pean Com­mis­sion on the sub­stan­tial change of the con­tract should also be observed. Thus, we believe that:

  • enforce­ment of the joint lia­bil­i­ty clause should not result in a new con­di­tion addi­tion­al to the ini­tial ten­der that would trig­ger infringe­ment of the equal treat­ment prin­ci­ple. To this end, the ten­der doc­u­men­ta­tion (ie, the con­trac­tu­al con­di­tions) made pub­lic to all bid­ders must express­ly pro­vide for joint lia­bil­i­ty of part­ners if the con­tract is con­clud­ed with a con­sor­tium;
  • con­tin­ued per­for­mance of the con­tract by the remain­ing mem­ber should not deter­mine (i) a change in the eco­nom­ic bal­ance of the agree­ment for the ben­e­fit of such con­sor­tium mem­ber or (ii) a sub­stan­tial exten­sion of the scope of the con­tract so as to include assets, ser­vices, or works beyond those ini­tial­ly agreed upon.

To the extent the remaining member has the technical and financial capacity to continue performance of the contract, the clarifications brought by the European Commission are likely to help keep public procurement contracts on track where the leader is no longer able to fulfil its obligations due to insolvency or otherwise.

Achiziţii Publice: Preluarea Obligaţiilor Liderului unei Asocieri nu Reprezintă o Modificare a Contractantului

Comisia Europeană a confirmat că nu este necesară o nouă procedură de achiziţie publică pentru preluarea obligaţiilor unui lider al unei asocieri (aflat in insolvenţă) ca urmare a aplicării clauzei de solidaritate

Situaţia de fapt

Ne-am con­frun­tat recent cu nece­si­tatea de a iden­ti­fi­ca soluţii care să per­mită con­tin­uarea unui con­tract de achiz­iţii pub­lice încheiat cu o asociere, după ce lid­erul asocierii a intrat în insol­venţă şi, din acest motiv, nu şi‑a mai putut îndepli­ni oblig­aţi­ile con­trac­tuale. Admin­is­tra­torul judi­ciar a decis că lid­erul asocierii se retrage din asociere şi din con­trac­tul de achiz­iţie pub­lică.

Con­trac­tul de achiz­iţie pub­lică prevedea o clauză de răspun­dere sol­i­dară a mem­brilor asocierii faţă de autori­tatea con­trac­tan­tă.

O soluţie care să per­mită con­tin­uarea exe­cutării con­trac­tu­lui, fără deru­larea unei noi pro­ce­duri de achiz­iţie pub­lică, ar fi fost să se exe­cute clauza de răspun­dere sol­i­dară împotri­va celuilalt mem­bru al asocierii şi să se solicite aces­tu­ia să aducă la îndeplinire restul con­trac­tu­lui.

Însă, dacă la data la care lid­erul a intrat în insol­venţă, celălalt mem­bru al asocierii avea capac­i­tatea tehnică şi finan­cia­ră de a îndepli­ni restul con­trac­tu­lui, rapor­tat la data atribuirii con­trac­tu­lui, aces­ta nu îndeplin­ea sin­gur toate cri­teri­ile de atribuire.

În aces­te condiţii, s‑a ridi­cat între­barea dacă exe­cutarea clauzei de sol­i­dar­i­tate, în cadrul unui con­tract de achiz­iţie pub­lică, împotri­va celuilalt mem­bru rămas în asociere poate fi apli­cată fără ca aceas­ta să fie con­sid­er­ată o mod­i­fi­care sub­stanţială a con­trac­tu­lui, respec­tiv o mod­i­fi­care a con­trac­tan­tu­lui, care tre­buie să facă obiec­tul unei noi pro­ce­duri de achiz­iţie pub­lică.

Poziţia Comisiei Europene

Comisia Euro­peană a con­fir­mat că pre­lu­area oblig­aţi­ilor unui lid­er al unei asocieri de către celălalt mem­bru al asocierii în baza clauzei de sol­i­dar­i­tate nu este con­sid­er­ată o schim­bare de con­tract ci o exe­cutare a unei clauze con­trac­tuale, respec­tiv a clauzei de sol­i­dar­i­tate sta­bil­ită în sarci­na mem­brilor asocierii, în cazul în care lid­erul nu îşi îndeplineşte oblig­aţi­ile sale con­trac­tuale.

Note la poz­iţia Comisiei Europene

Salutăm această inter­pretare a Comisiei Europene, dat fiind că o opinie con­trară ar fi lăsat clauza de răspun­dere sol­i­dară fără efecte juridice, slăbind poz­iţia autorităţii con­trac­tante în con­tractele de achiz­iţii pub­lice încheiate cu o asociere.

Însă, la punerea în exe­cutare a unei ast­fel de clauze de sol­i­dar­i­tate, tre­buie, de aseme­nea, respec­tate şi cele­lalte reg­uli sta­bilite de Curtea Euro­peană de Justiţie şi prin instrucţi­u­nile ante­rioare emise de Comisia Euro­peană cu privire la mod­i­fi­carea sub­stanţială a con­trac­tu­lui. Ast­fel, cre­dem că:

  • exe­cutarea clauzei de sol­i­dar­i­tate ar tre­bui să nu deter­mine intro­duc­erea unor condiţii supli­menta­re faţă de cele exis­tente în pro­ce­du­ra iniţială care ar duce la încăl­carea prin­cip­i­u­lui egal­ităţii de trata­ment. În acest scop, doc­u­men­taţia de atribuire (respec­tiv condiţi­ile con­trac­tuale) făcute pub­lice tutur­or ofer­tanţilor tre­buie să pre­vadă în mod expres răspun­derea sol­i­dară a mem­brilor în cazul în care con­trac­tul este încheiat cu o asociere;
  • con­tin­uarea exe­cutării con­trac­tu­lui de către celălalt mem­bru al asocierii nu tre­buie să deter­mine (i) o schim­bare a echili­bru­lui eco­nom­ic al con­trac­tu­lui în favoarea mem­bru­lui rămas al asocierii sau (ii) o extin­dere con­sid­er­abilă a ariei de acoperire a con­trac­tu­lui, ast­fel încât aces­ta să includă bunuri, ser­vicii sau lucrări care nu erau incluse iniţial.

În măsura în care celălalt membru al asocierii are capacitatea tehnică şi financiară de a continua executarea contractului, clarificările aduse de Comisia Europeană ar putea să determine menţinerea contractelor de achiziţii publice în care liderul asocierii nu mai are capacitatea de a-şi executa obligaţiile datorită insolvenţei sau din alte motive.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/public-procurement-taking-obligations-consortium-leader-change-contractor/