Employment

Romania: Negotiation of the Collective Bargaining Agreement at Company Level

Legal provisions no longer establish the employers’ obligation to initiate yearly collective negotiations. Labour authorities seem to have a different interpretation of these provisions.

In recent months, the Roman­ian labour author­i­ties start­ed per­form­ing con­trols on employ­ers in an effort to enforce the laws on nego­ti­a­tion of col­lec­tive bar­gain­ing agree­ments at com­pa­ny lev­el. Due to this, sev­er­al ques­tions on col­lec­tive nego­ti­a­tion at com­pa­ny lev­el were raised, as the legal pro­vi­sions in this respect are not clear enough.

What does collective negotiation mean?

Col­lec­tive nego­ti­a­tion means the nego­ti­a­tion between the employ­er or employ­ers’ organ­i­sa­tion and the trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives, as the case may be, aim­ing to reg­u­late work rela­tion­ships between the two par­ties, as well as any oth­er mat­ters of com­mon inter­ests. In most cas­es, col­lec­tive nego­ti­a­tion with­in com­pa­nies aims to con­clude a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at that lev­el.

Who has the obligation to initiate collective negotiations?

Start­ing with 2011, col­lec­tive nego­ti­a­tion is manda­to­ry only at com­pa­ny lev­el for com­pa­nies hav­ing more than 21 employ­ees (Law no. 622011 on social dia­logue; SDL).

As a rule, ini­ti­at­ing nego­ti­a­tions belongs to the employ­er or employ­ers’ organ­i­sa­tion. In their turn, the trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives may also request nego­ti­a­tions, in which case the employ­er must start the nego­ti­a­tion with­in 10 cal­en­dar days from the date it received the request.

When should collective negotiations begin? What is the duration?

If there is a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el, the employ­er must start col­lec­tive nego­ti­a­tions at least 45 days before it expires.

SDL does refer to the date when col­lec­tive nego­ti­a­tions should start if there is no col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el. The for­mer reg­u­la­tion, Law no. 1301996 on col­lec­tive bar­gain­ing agree­ments (repealed), pro­vid­ed that col­lec­tive nego­ti­a­tions must be per­formed every year, but this pro­vi­sion was not tak­en over by the SDL. So it is not cer­tain whether, with­out a spe­cif­ic term indi­cat­ed by the law with­in which the employ­er can ful­fil his oblig­a­tion to ini­ti­ate col­lec­tive nego­ti­a­tions, the author­i­ties can apply sanc­tions.

The dura­tion of nego­ti­a­tions is lim­it­ed to 60 cal­en­dar days, unless the par­ties agree to pro­long the term. Although SDL does not pro­vide the date from which the above term will be cal­cu­lat­ed, we believe that it must be cal­cu­lat­ed from the date of the first nego­ti­a­tion meet­ing.

What sanctions can the labour inspectors apply if the employer does not observe the negotiation obligation?

SDL requires only that col­lec­tive nego­ti­a­tions begin but does not require that they be con­clud­ed. Accord­ing­ly, SDL does not sanc­tion the par­ties if, with­in the 60-cal­en­dar-day term or the term estab­lished by the par­ties, the par­ties did not come to an agree­ment and decid­ed not to con­clude a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment.

So the nego­ti­a­tion could be finalised in two ways: (i) the par­ties con­clud­ing a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment at com­pa­ny lev­el or (ii) the par­ties not con­clud­ing a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment. In the first sit­u­a­tion, when the par­ties agree on con­clud­ing the agree­ment and its claus­es, the agree­ment must be con­clud­ed in writ­ing and sub­mit­ted for reg­is­tra­tion with the com­pe­tent ter­ri­to­r­i­al labour inspec­torate. The col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment applies from the date of reg­is­tra­tion with the ter­ri­to­r­i­al labour inspec­torate or from a lat­er date that the par­ties agree.

What hap­pens if the employ­er did not per­form the col­lec­tive nego­ti­a­tion pro­ce­dure and the labour inspec­tors car­ry out con­trols of them? Can the labour inspec­tors sanc­tion the employ­er if it does not prove that it start­ed the col­lec­tive nego­ti­a­tion pro­ce­dure?

Con­sid­er­ing how SDL is draft­ed, no express sanc­tion seems to be estab­lished if the employ­er did not start col­lec­tive nego­ti­a­tions. On the oth­er hand, SDL fines the employ­er’s refusal to com­mence nego­ti­a­tion of a col­lec­tive bar­gain­ing agree­ment. We believe the pro­vi­sion applies only in those cas­es when employ­ees (through trade union or employ­ees’ rep­re­sen­ta­tives) request the employ­er to com­mence col­lec­tive nego­ti­a­tions and there is no response to the request with­in the legal term.

It may also be pos­si­ble that, in case of an inspec­tion, the labour inspec­tors request the employ­er to start col­lec­tive nego­ti­a­tions with­in a giv­en term. Fail­ure to ful­fil all oblig­a­tions imposed by the labour inspec­tors with­in the set term would be con­sid­ered a mis­de­meanour sanc­tioned with a fine.

Only the commencement of collective negotiations at company level is required, and only in companies with more than 21 employees.

România: Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Prevederile legale actuale nu mai stabilesc obligația de a iniția negocieri colective anuale în sarcina angajatorilor. Autoritățile par să aibă o interpretare diferită a acestor prevederi.

Pe par­cur­sul ultimelor luni, autoritățile române din dome­ni­ul muncii au început să real­izeze con­troale asupra anga­ja­to­rilor în ved­erea imple­men­tării legii cu privire la negocierea con­trac­tu­lui colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate. Drept urmare, au fost ridi­cate numeroase între­bări legate de negocierea colec­tivă la niv­el de uni­tate, având în vedere că dis­poz­iți­ile legale în acest dome­niu nu sunt sufi­cient de clare.

Ce reprezintă negocierea colectivă?

Negocierea colec­tivă reprez­in­tă activ­i­tatea de negociere care se real­izează între anga­ja­tor sau orga­ni­za­ția patronală, pe de o parte, și sindi­cat sau reprezen­tanții salari­aților, pe de altă parte, după caz, în scop­ul regle­men­tării relați­ilor de muncă din­tre cele două părți, pre­cum și a altor aspecte de interes comun. În cele mai multe cazuri, negocierea colec­tivă des­fășu­rată la nivelul soci­etăților are ca obiec­tiv încheierea unui con­tract colec­tiv de muncă la acel niv­el.

Cine are obligația negocierii colective?

Începând cu anul 2011, negocierea colec­tivă este oblig­a­to­rie doar la niv­el de uni­tate pen­tru anga­ja­torii care au mai mult de 21 de salari­aţi (Leg­ea nr. 622011 privind dia­logul social — LDS).

Ca reg­ulă, iniția­ti­va negocierii aparține anga­ja­toru­lui sau orga­ni­za­ției patronale. La rân­dul lor, sindi­catele sau reprezen­tanții salari­aților pot, de aseme­nea, să solicite inițierea negocier­ilor, caz în care anga­ja­torul are oblig­ația să înceapă negocier­ile în ter­men de 10 zile cal­en­daris­tice de la data prim­irii solic­itării în acest sens.

Când ar trebui inițiate negocierile colective? Care este durata acestor negocieri?

În cazul în care la nivelul unității există deja un con­tract colec­tiv de muncă, anga­ja­torul este oblig­at să iniţieze negocierea colec­tivă cu cel puţin 45 de zile înainte de expi­rarea con­trac­tu­lui respec­tiv.

În ceea ce priveşte situ­aţia în care nu există un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate, LDS nu face nicio pre­cizare cu privire la momen­tul în care tre­buie iniți­ată negocierea. Leg­ea nr. 1301996 privind con­trac­tul colec­tiv de muncă, în prezent abro­gată, prevedea că negocierea colec­tivă are loc în fiecare an, dar această prevedere nu a fost pre­lu­ată însă de LDS. Prin urmare, este dis­cutabil dacă, în lip­sa indicării unui ter­men înăun­trul căruia anga­ja­torul să îşi poată îndepli­ni oblig­aţia de iniţiere a negocier­ilor colec­tive, autorităţile vor putea apli­ca sancţi­u­ni.

Dura­ta negocier­ilor este lim­i­tată la 60 de zile cal­en­daris­tice, cu excepția cazu­lui în care părțile agreează asupra pre­lun­girii aces­teia. Chiar daca LDS nu pre­cizează data de la care se cal­culează ter­menul de 60 de zile mențion­at mai sus, con­sid­erăm că aces­ta se cal­culează de la data la care are loc pri­ma șed­ință de negociere.

Ce sancțiune ar putea aplica inspectorii de muncă în cazul în care angajatorul nu respectă obligația de negociere?

LDS regle­mentează în mod imper­a­tiv doar iniţierea negocierii colec­tive, nu şi oblig­aţia încheierii unui con­tract colec­tiv de muncă. Ast­fel, LDS nu sancţionează părţile dacă, la împlinirea ter­menu­lui de 60 de zile cal­en­daris­tice (pen­tru des­fășu­rarea negocier­ilor colec­tive) sau a ter­menu­lui sta­bilit de către părți, părţile au eşu­at negocier­ile colec­tive şi nu au decis încheierea unui con­tract colec­tiv de muncă.

Ast­fel, negocierea s‑ar putea final­iza în două mod­uri: (i) părțile să încheie un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate sau (ii) părțile să nu încheie un con­tract colec­tiv de muncă la niv­el de uni­tate. În pri­ma situ­ație, în cazul în care părțile aleg să încheie un con­tract colec­tiv de muncă și agreează asupra clauzelor con­trac­tuale, con­trac­tul tre­buie încheiat în for­mă scrisă și ulte­ri­or înreg­is­trat la inspec­torat­ul ter­i­to­r­i­al de muncă com­pe­tent. Con­trac­tul colec­tiv de muncă este aplic­a­bil de la data înreg­istrării sale la inspec­torat­ul ter­i­to­r­i­al de muncă sau de la o dată ulte­rioară agreată de părți.

Ce se întâm­plă însă în cazul în care anga­ja­torul nu a demarat pro­ce­du­ra negocierii colec­tive și inspec­torii de muncă vin în con­trol? Pot aceș­tia să aplice vreo sancți­une anga­ja­toru­lui în cazul în care aces­ta nu face dova­da că a iniți­at negocierea colec­tivă?

Din modal­i­tatea în care este redac­tată LDS, nu ar rezul­ta exis­tența vre­unei sancți­u­ni exp­rese în cazul în care anga­ja­torul nu a iniți­at negocierea colec­tivă. Pe de altă parte însă, LDS sancționează cu amendă refuzul anga­ja­toru­lui de a începe negocierea con­trac­tu­lui colec­tiv de muncă. Con­sid­erăm că această prevedere ar fi aplic­a­bilă doar în acele cazuri în care salari­ații (prin inter­medi­ul sindi­cat­u­lui sau a reprezen­tanților salari­aților) au solic­i­tat anga­ja­toru­lui să inițieze negocierea colec­tivă, iar aces­ta din urmă nu a răspuns solic­itării în ter­menul pre­văzut de lege.

Pe de altă parte, este de aseme­nea posi­bil ca, în cazul unui con­trol, inspec­torii de muncă să impună anga­ja­toru­lui ca, într-un anu­mit ter­men deter­mi­nat, să inițieze negocierea colec­tivă. Neîn­deplinirea sau îndeplinirea parţială de către anga­ja­tor a măsurilor dis­puse de inspec­torul de muncă, la termenele sta­bilite de aces­ta con­sti­tu­ie con­tra­venție și se poate sancționa cu amendă.

Negocierea colectivă este obligatorie doar la nivel de unitate pentru angajatorii care au mai mult de 21 de salariaţi.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/romania-negotiation-collective-bargaining-agreement-company-level/