Tax

Romanian Tax Incentives Read Between the Lines: How to Use Them Effectively

For eligible investors, Romania has a number of attractive tax incentives that can reduce the overall tax burden or improve cash flows during the investment phase.

A good place to start

In recent years we have seen sev­er­al attempts by the Roman­ian tax author­i­ties to intro­duce tax incen­tives to encour­age spe­cif­ic activ­i­ties or eco­nom­ic sec­tors. Of these, the R&D tax incen­tive and the income tax exemp­tion for IT employ­ees are worth par­tic­u­lar atten­tion as they are already in the law and can be imme­di­ate­ly imple­ment­ed.

In addi­tion, for VAT the most effec­tive tax incen­tives are those that can pro­vide cash flow relief for one’s busi­ness, espe­cial­ly dur­ing the start-up phase. Roma­nia has sev­er­al types of VAT cash flow relief avail­able, of which we will present the fol­low­ing: VAT cash account­ing, VAT con­sol­i­da­tion, and assign­ment of VAT receiv­ables.

The R&D tax incentive

The R&D tax incen­tive was intro­duced in 2009 and pro­vides for an addi­tion­al notion­al deduc­tion of 50% of eli­gi­ble R&D costs for cor­po­rate income tax pur­pos­es. Even if it has been law for sev­er­al years now, its prac­ti­cal applic­a­bil­i­ty has been lim­it­ed because the text of the law was rather gen­er­al. In an attempt to clar­i­fy the applic­a­bil­i­ty of the R&D incen­tive, the tax author­i­ties have recent­ly pub­lished a new draft order detail­ing the scope and appli­ca­tion of this incen­tive. As a gen­er­al rule, com­pa­nies eli­gi­ble for this incen­tive are those that car­ry out R&D activ­i­ties or freely use R&D devel­oped with­in the EU. Qual­i­fy­ing R&D activ­i­ties must lead to results that are exploit­ed by tax­pay­ers in their day-to-day activ­i­ties.

Even if the full scope of the R&D tax incen­tive remains a grey area, cer­tain cat­e­gories of tax­pay­ers should qual­i­fy – espe­cial­ly soft­ware devel­op­ment com­pa­nies, auto­mo­tive com­pa­nies, engi­neer­ing com­pa­nies, and phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­nies, which allo­cate sig­nif­i­cant bud­gets to devel­op­ing new products/technologies. For such com­pa­nies, the R&D incen­tive could prove an impor­tant tax sav­ing tool.

Income tax exemption for IT

This exemp­tion has been in the law for many years, and its main pur­pose was to stim­u­late soft­ware devel­op­ment activ­i­ties by offer­ing the pos­si­bil­i­ty to reduce over­all salary costs by 16%. The tax exemp­tion applies in cer­tain con­di­tions that relate to the activ­i­ty car­ried out by the tax­pay­er, its turnover, and the qual­i­fi­ca­tions of eli­gi­ble employ­ees. These con­di­tions are rel­a­tive­ly easy to meet for soft­ware devel­op­ment com­pa­nies, espe­cial­ly since the eli­gi­bil­i­ty cri­te­ria have recent­ly been clar­i­fied and extend­ed. This exemp­tion, togeth­er with a skil­ful work­force and rel­a­tive­ly low costs, make Roma­nia one of the most attrac­tive loca­tions in Europe for locat­ing IT soft­ware devel­op­ment divi­sions of large multi­na­tion­al high-tech and tele­com com­pa­nies.

VAT cash accounting scheme

In a nut­shell, VAT cash account­ing is a sys­tem where­by Roma­nia-based com­pa­nies with turnover below EUR 500,000 in the pre­vi­ous cal­en­dar year can post­pone the charge­abil­i­ty of VAT on their sup­plies and the deduc­tion of input VAT on their acqui­si­tions until the moment they receive or make pay­ment. The VAT cash account­ing scheme is a great way for oper­a­tional start-up com­pa­nies to avoid VAT cash leak­ages as a result of inef­fi­cient pay­ment terms agreed with their clients.

VAT consolidation

VAT con­sol­i­da­tion allows Roma­nia-based com­pa­nies that are relat­ed to con­sol­i­date their monthly/quarterly VAT posi­tions, under cer­tain con­di­tions. This con­sol­i­da­tion allows com­pa­nies with out­stand­ing VAT lia­bil­i­ties to make an off­set with the excess input VAT cred­it of oth­er com­pa­nies in the con­sol­i­da­tion group. This way, VAT cash is first set­tled between mem­bers of the con­sol­i­da­tion group (under far more favourable terms than with the state trea­sury) and only the bal­ance is paid to / claimed from the state trea­sury. This con­sol­i­da­tion is usu­al­ly ben­e­fi­cial where the con­sol­i­da­tion group com­pris­es an invest­ment vehi­cle (with excess input VAT) and a trad­ing busi­ness unit (with out­stand­ing VAT lia­bil­i­ties).

Assignment of VAT receivables

Last, the Roman­ian tax pro­ce­dur­al code con­tains pro­vi­sions that allow com­pa­nies with VAT receiv­ables against the state trea­sury (ie, excess input VAT) to assign them to third par­ties, who can use the receiv­ables to off­set against their own out­stand­ing tax lia­bil­i­ties. The pro­ce­dure is sim­ple; how­ev­er, before the VAT receiv­able can be assigned, it must first be cer­ti­fied by the Roman­ian tax author­i­ties fol­low­ing a tax audit. This relief is well suit­ed for invest­ment vehi­cles with sig­nif­i­cant VAT receiv­ables who want to avoid the bur­den of the VAT refund process (which in Roma­nia can take up to one year) and find “buy­ers” for their VAT receiv­ables.

The R&D tax incentive was introduced in 2009 and provides for an additional notional deduction of 50% of eligible R&D costs for corporate income tax purposes. The Romanian tax procedural code allows companies with VAT receivables against the state treasury to assign them to third parties. This relief is well suited for investment vehicles with significant VAT receivables who want to avoid the burden of the VAT refund process.

Facilităţile fiscale din România citite printre rânduri: cum pot fi folosite în mod eficient

Pentru investitorii eligibili, România are o serie de facilităţi fiscale atractive, care pot reduce povara fiscală sau pot îmbunătăți fluxurile de numerar în timpul fazei de investiție.

Un bun inceput

În ultimii ani, am văzut mai multe încer­cări ale autorităților fis­cale din Româ­nia de a intro­duce facil­ităţi fis­cale pen­tru a încu­ra­ja anu­mite activ­ități sau sec­toare eco­nom­ice. Din­tre aces­tea, facil­i­tatea fis­cală pen­tru activ­ităţi de cerc­etare-dez­voltare și scu­tirea de impoz­it pe ven­it pen­tru anga­jaţii IT au o deosebi­ta impor­tanţă, deoarece aces­tea sunt deja în lege și pot fi puse imple­men­tate ime­di­at de con­tribua­bilii eli­gi­bili.

În plus, cele mai efi­ciente stim­u­lente fis­cale în scop­uri de TVA sunt cele care pot îmbunătăţi flux­ul de numer­ar pen­tru o afacere, în spe­cial în tim­pul fazei de investiţie. Româ­nia a imple­men­tat mai multe ast­fel de mecan­isme care vizează flux­u­rile de numer­ar gen­er­ate de TVA, din­tre care le vom prezen­ta pe urmă­toarele: TVA la încasare, con­sol­i­darea poz­iţiei privind TVA și cesiunea de cre­anțe de TVA.

Facilitatea fiscală pentru activităţi de cercetare-dezvoltare

Facil­i­tatea fis­cală pen­tru activ­ităţi de cerc­etare-dez­voltare a fost intro­dusă în anul 2009 și pre­supune o deduc­ere supli­men­ta­ră de 50% din cos­turile eli­gi­bile de cerc­etare — dez­voltare la cal­cu­l­ul impoz­i­t­u­lui pe prof­it. Chiar dacă leg­ea a fost apro­bată acum cati­va ani, apli­carea prac­tică a aces­teia a fost lim­i­tată, deoarece tex­tul de lege a fost destul de gen­er­al. Într‑o încer­care de a clar­i­fi­ca sfera de apli­care a facil­ităţii fis­cale pen­tru activ­ităţi de cerc­etare-dez­voltare, autoritățile fis­cale au pub­li­cat un nou proiect leg­isla­tiv care detal­i­ază condiţi­ile de apli­care a aces­tei facil­i­tati. Ca reg­ulă gen­er­ală, soci­etăţile eli­gi­bile pen­tru această facil­i­tate sunt cele care des­fășoară activ­ități de cerc­etare-dez­voltare care con­duc la rezul­tate val­ori­fi­ca­bile sau care se folos­esc în mod liber de rezul­tatele unor ast­fel de activ­ităţi des­făşu­rate într‑o altă ţară din UE. Pen­tru a putea apli­ca această facil­i­tate, activ­ităţile de cerc­etare și dez­voltare tre­buie să con­ducă la rezul­tate val­ori­fi­ca­bile de către con­tribua­bili în activ­itățile lor de zi cu zi.

Chiar dacă dome­ni­ul de apli­care a facil­ităţii fis­cale pen­tru activ­ităţi de cerc­etare-dez­voltare rămâne o zonă gri a leg­is­laţiei fis­cale, anu­mite cat­e­gorii de con­tribua­bili ar tre­bui să fie eli­gi­bile pen­tru apli­carea aces­teia — în spe­cial soci­etăţile de dez­voltare soft­ware, cele din indus­tria auto, far­ma­ceu­tică pre­cum şi cele din alte sec­toare indus­tri­ale care alocă bugete impor­tante pen­tru dez­voltarea de noi pro­duse / tehnologii. Pen­tru soci­etăţile din aces­te domenii, facil­i­tatea fis­cală pen­tru activ­ităţi de cerc­etare-dez­voltare s‑ar putea dove­di un instru­ment impor­tant în ved­erea reduc­erii cos­turilor fis­cale.

Scutirea de impozit pe venit pentru IT

Această scu­tire a fost în lege de mai mulți ani, iar scop­ul său prin­ci­pal a fost stim­u­la­rea activ­ităților de dez­voltare soft­ware, oferind posi­bil­i­tatea de a reduce cos­turile salar­i­ale totale cu 16%. Scu­tirea de impoz­it se aplică dacă sunt îndepli­n­ite anu­mite condiții refer­i­toare la natu­ra activ­ităţii des­fășu­rate de către con­tribua­bil, cifra de afac­eri și cal­i­ficările anga­jaților eli­gi­bili. Aces­te condiții sunt rel­a­tiv ușor de îndeplin­it pen­tru soci­etăţi care des­făşoară activ­ităţi de dez­voltare soft­ware, mai ales având în vedere că, recent, cri­teri­ile de eli­gi­bil­i­tate au fost clar­ifi­cate și extinse. Prin această scu­tire, prin forța de muncă cal­i­fi­cată și cos­turile rel­a­tiv mici, Româ­nia a devenit una din­tre cele mai atrac­tive locaţii din Europa pen­tru sta­bilirea divizi­ilor de dez­voltare de soft­ware a mar­ilor soci­etăţi multi­naționale din dome­ni­ul tehnolo­giei și comu­ni­cați­ilor.

Sistemul de TVA la încasare

Pe scurt, TVA-ul la încasare este un sis­tem prin care soci­etăţile din Româ­nia care au avut o cifră de afac­eri mai mică de 500.000 de euro în anul cal­en­daris­tic ante­ri­or pot amâ­na exi­gi­bil­i­tatea TVA pen­tru livrări și deduc­erea TVA pen­tru achiz­iții, până în momen­tul în care fac sau primesc plăţile afer­ente fac­turilor prim­ite, respec­tiv emise. Acest regim este o modal­i­tate foarte bună pen­tru soci­etăţile com­er­ciale aflate la începutul activ­ităţii să evite prob­lemele legate de flux­u­rile de numer­ar privind TVA, cauzate de termenele de plată prea lun­gi agreate cu partener­ii de afac­eri.

Consolidarea poziţiei de TVA

Con­sol­i­darea poz­iţiei lunare/trimestriale de TVA este posi­bilă, în anu­mite condiţii, pen­tru soci­etăţile înfi­inţate în Româ­nia, dacă aces­te soci­etăţi pot fi con­sid­er­ate ca fiind în strân­să legă­tură din punct de vedere finan­ciar, eco­nom­ic şi orga­ni­za­toric. Acest pro­ces per­mite soci­etăţilor cu TVA de plată să com­penseze sumele datorate cu sumele de TVA pe care cele­lalte soci­etăţi din grupul de con­sol­i­dare le au de recu­per­at de la buge­tul de stat. În acest fel, TVA este în primul rând decon­tată între mem­brii grupu­lui de con­sol­i­dare (în condiții mult mai favor­a­bile decât cu tre­zore­ria stat­u­lui), doar rezul­tat­ul con­solidării fiind plătit către/solicitat de la buget. Con­sol­i­darea este de obi­cei benefică în cazul în care grupul de con­sol­i­dare cuprinde un vehicul de investiții (in poz­iţie de ram­bur­sare a TVA) și o soci­etate cu rol de antre­prenor (in poz­iţie de TVA de plată).

Cesiunea creanţelor reprezentând TVA de rambursat

Codul de pro­ce­dură fis­cală din Româ­nia conține preved­eri care per­mit soci­etăţilor să trans­fere cre­anțele față de tre­zore­ria stat­u­lui reprezen­tând TVA de ram­bur­sat unor terțe părți, care pot folosi cre­anţele ast­fel dobân­dite în ved­erea com­pen­sării cu pro­pri­ile oblig­aţii fis­cale de plată. Pro­ce­du­ra este rel­a­tiv sim­plă; cu toate aces­tea, înainte de cesiunea cre­anţei fis­cale din TVA, aceas­ta tre­buie mai întâi cer­ti­fi­cată de către autoritățile fis­cale din Româ­nia în baza unei inspecţii fis­cale. Această facil­i­tate se pretează îndeose­bi în cazul vehiculelor de investiții cu sume sem­ni­fica­tive de TVA de ram­bur­sat care doresc să evite pro­ce­sul de ram­bur­sare al aces­tei TVA (în Româ­nia acest pro­ces poate dura până la un an) și să găsească “cumpără­tori” pen­tru cre­anțele lor din TVA.

Facilitatea fiscală pentru activităţi de cercetare-dezvoltare a fost introdusă în anul 2009 și presupune o deducere suplimentară de 50% din costurile eligibile de cercetare - dezvoltare la calculul impozitului pe profit. Codul de procedură fiscală din România conține prevederi care permit societăţilor să transfere creanțele față de trezoreria statului reprezentând TVA de rambursat. Această facilitate se pretează îndeosebi în cazul vehiculelor de investiții cu sume semnificative de TVA de rambursat care doresc să evite procesul de rambursare al acestei TVA (în România acest proces poate dura până la un an) și să găsească "cumpărători" pentru creanțele lor din TVA.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/romanian-tax-incentives-read-lines-use-effectively/