Insolvency & Restructuring

Second Chance Policy: Proposed Amendments to Polish Bankruptcy and Insolvency Regulations

The Polish parliament is working on a new restructuring law that could substantially change Poland’s economic environment.

Current Polish bankruptcy and insolvency environment

For bank­rupt­cy pro­ceed­ings, Poland is cur­rent­ly in 37th place in the Doing Busi­ness rank­ing of the World Bank1. The main draw­backs of the Pol­ish bank­rupt­cy pro­ce­dures are their length, high costs, and rel­a­tive­ly low lev­el of cred­i­tors’ claims sat­is­fac­tion.

Com­pa­nies in fear of restruc­tur­ing

The above is a result of var­i­ous fac­tors. For instance, Pol­ish dis­tressed com­pa­nies fear using any legal restruc­tur­ing tools as it could harm them even more by send­ing a mes­sage to the pub­lic of their dif­fi­cul­ties. Such mes­sage might result in ter­mi­na­tion of financ­ing, wors­en­ing con­tract terms, and even quick­er dete­ri­o­ra­tion of the debtor’s finan­cial stand­ing.

Pro­ce­dures start­ed too late

So it is not sur­pris­ing that most restruc­tur­ing pro­ceed­ings in Poland start much too late to be effec­tive. In such an envi­ron­ment, even liq­ui­da­tion pro­ce­dures are often ini­ti­at­ed too late to give the cred­i­tors a decent lev­el of claims sat­is­fac­tion.

Liq­ui­da­tion bias

Addi­tion­al­ly, the cur­rent Pol­ish bank­rupt­cy reg­u­la­tions and prac­tice pre­fer liq­ui­da­tion to avail­able restruc­tur­ing pro­ce­dures. The gen­er­al rule of the law is dif­fer­ent, but when it comes to details and sta­tis­tics it becomes clear. Accord­ing to the Pol­ish Min­istry of Jus­tice, in 2012 about 80% of all bank­rupt­cy court rul­ings were in favour of liq­ui­da­tion of the debtor’s enter­prise. That bias results in enter­pris­es being split into small parts that, sold sep­a­rate­ly, do not match the com­mer­cial val­ue of the run­ning busi­ness.

But there may be a light at the end of the tun­nel as the Pol­ish law­mak­ers seem deter­mined to change the sit­u­a­tion.

Proposed changes – restructuring first, but if failed, fast liquidation

The Pol­ish Vice Min­is­ter of Econ­o­my clear­ly stat­ed the rea­son­ing behind the new reg­u­la­tion: “Dif­fi­cul­ties are not a rea­son to shut down the busi­ness. The point is to change the busi­ness”.

The ulti­mate goal — eco­nom­ic growth

In the com­ments to the pro­posed amend­ments to the bank­rupt­cy and insol­ven­cy reg­u­la­tions, Pol­ish law­mak­ers empha­sise that inter­na­tion­al expe­ri­ence seems to sug­gest the improve­ment of con­di­tions for effec­tive restruc­tur­ing of com­pa­nies and, if required, fast liq­ui­da­tion are essen­tial for eco­nom­ic growth. The law reform is also based on the oth­er key foun­da­tions: secur­ing the eco­nom­ic val­ue of enter­prise and respect for the rights of cred­i­tors.

How to achieve that

The goal of effec­tive restruc­tur­ing and fast liq­ui­da­tion is to be achieved by, among oth­ers:

 • pro­vid­ing debtors and cred­i­tors with new legal tools facil­i­tat­ing restruc­tur­ing pro­ce­dures and incen­tives to start the pro­ce­dures at an ear­ly stage;
 • intro­duc­ing new types of restruc­tur­ing pro­ce­dures, autonomous from the stig­ma­tis­ing bank­rupt­cy pro­ce­dures;
 • empha­sis­ing the rule that states that, in gen­er­al, liq­ui­da­tion should be pre­ced­ed by restruc­tur­ing attempts;
 • strength­en­ing the posi­tion of active cred­i­tors;
 • sim­pli­fy­ing the legal pro­ce­dure and pro­vid­ing new elec­tron­ic plat­forms of infor­ma­tion dis­tri­b­u­tion and court fil­ings;
 • intro­duc­ing so-called new or sec­ond chance poli­cies for entre­pre­neurs that failed as a result of an adverse change in eco­nom­ic con­di­tions;
 • increas­ing the lia­bil­i­ty of unre­li­able debtors and bank­rupts.

New types of restruc­tur­ing pro­ce­dures

The amend­ment pro­vides for three new types of restruc­tur­ing pro­ce­dures: (i) sim­pli­fied com­po­si­tion pro­ceed­ings (uproszc­zone postępowanie układ­owe), (ii) com­po­si­tion pro­ceed­ings (postępowanie układ­owe), and (iii) refor­ma­to­ry pro­ce­dure (postępowanie sana­cyjne). Each varies sig­nif­i­cant­ly, gen­er­al­ly in rela­tion to the scope of auton­o­my left to the debtor. Mul­ti­plic­i­ty of the intro­duced pro­ceed­ings should allow the debtors and cred­i­tors to choose what best suits their needs and the finan­cial con­di­tions of debtors. Impor­tant­ly, the above pro­ce­dures could be used not only by insol­vent debtors but also by debtors that would like­ly soon become insol­vent.

Sta­tus of the law

Work on the new restruc­tur­ing law, which would also amend the bank­rupt­cy and insol­ven­cy law, start­ed in May 2012. The draft reg­u­la­tion has been pre­pared by a team of high­ly respect­ed prac­ti­tion­ers and is cur­rent­ly in pub­lic con­sul­ta­tion. The draft should be on the par­lia­ment vot­ing agen­da in 2014.

Difficulties are not a reason to shut down the business. The point is to change the business.

1

Full Report (PDF)

Polityka Drugiej Szansy: Proponowane zmiany w polskim prawie upadłościowym

Sejm pracuje nad nowym prawem restrukturyzacyjnym, które może znacząco zmienić polskie otoczenie ekonomiczne.

Obecne regulacje dotyczące upadłości i niewypłacalności w Polsce

Oce­ni­a­jąc postępowanie upadłoś­ciowe, Pol­s­ka jest obec­nie na 37 miejs­cu w rankingu „Doing Busi­ness” Banku Świa­towego. Główny­mi wada­mi pol­s­kich pro­ce­dur upadłoś­ciowych są ich dłu­gość, wysok­ie kosz­ty i sto­sunkowo nis­ki poziom zaspoko­je­nia roszczeń wierzy­cieli.

Przed­siębiorstwa w obaw­ie przed restruk­tu­ryza­cją

Powyższe wyni­ka z wielu czyn­ników. Przykład­owo, pol­skie przed­siębiorstwa w trud­nej sytu­acji obaw­ia­ją się uży­cia jakichkol­wiek prawnych narzędzi służą­cych restruk­tu­ryza­cji, gdyż podanie do pub­licznej wiado­moś­ci infor­ma­cji o ich trud­noś­ci­ach może im jeszcze bardziej zaszkodz­ić. Taka wiado­mość może spowodować wypowiedze­nie umów doty­czą­cych finan­sowa­nia, pogorsze­nie warunk­ów innych kon­trak­tów i tym samym nawet szyb­sze pogorsze­nie sytu­acji finan­sowej dłużni­ka.

Pro­ce­dury rozpoczęte za późno

Nie jest więc zaskaku­jące, że więk­szość postępowań restruk­tu­ryza­cyjnych w Polsce zaczy­na się o wiele za późno, aby były skuteczne. W takim otocze­niu nawet pro­ce­dury lik­wida­cyjne są częs­to inicjowane zbyt późno, by dać wierzy­cielom przyz­woity poziom zaspoko­je­nia ich roszczeń.

Dąże­nie do lik­widacji

Dodatkowo, obec­ne pol­skie przepisy upadłoś­ciowe i prak­ty­ka przed­kłada­ją lik­widację pon­ad dostęp­ne pro­ce­dury restruk­tu­ryza­cyjne. Ogól­na zasa­da prawa jest odmi­en­na, jed­nakże gdy przyjrzeć się szczegółom i danym statysty­cznym, wszys­tko sta­je się jasne. Według Min­is­terst­wa Spraw­iedli­woś­ci, w 2012 roku około 80% wszys­t­kich wyroków sądów upadłoś­ciowych wskaza­ło na lik­widację przed­siębiorstwa dłużni­ka. Zauważalne dąże­nie do upadłoś­ci lik­wida­cyjnej skutku­je tym, że przed­siębiorstwa są dzielone na mniejsze częś­ci sprzedawane odd­ziel­nie i nie odpowiada­jące wartoś­ci rynkowej dzi­ała­jącego zakładu prze­mysłowego.

Być może jed­nak jest jeszcze nadzie­ja, ponieważ pol­s­ki usta­wodaw­ca wyda­je się być zde­ter­mi­nowany, aby zmienić tę sytu­ację.

Proponowane zmiany – po pierwsze restrukturyzacja, jeśli jednak nie powiedzie się, wtedy szybka likwidacja

Pol­s­ki wicem­i­nis­ter gospo­dar­ki wyraźnie wskazał powody wprowadza­nia nowej reg­u­lacji: „Kłopo­ty to nie powód, by zamykać biznes, chodzi o to, żeby zmienić jego funkcjonowanie”.

Ostate­czny cel – wzrost gospo­dar­czy

W uza­sad­nie­niu do pro­ponowanych zmi­an przepisów upadłoś­ciowych, wniosko­daw­cy pod­kreśla­ją, że między­nar­o­dowe doświad­czenia wyda­ją się sug­erować, że poprawa warunk­ów skutecznej restruk­tu­ryza­cji przed­siębiorstw oraz, jeśli jest to wyma­gane, szy­bkiej lik­widacji są niezbędne dla wzros­tu gospo­dar­czego. Refor­ma prawa opiera się również na innych kluc­zowych pod­stawach: ochrony wartoś­ci eko­nom­icznej przed­siębiorstwa i poszanowa­niu praw wierzy­cieli.

Jak to osiągnąć

Cel skutecznej restruk­tu­ryza­cji i szy­bkiej lik­widacji ma zostać osiąg­nię­ty m.in. przez:

 • dostar­czanie wierzy­cielom i dłużnikom nowych narzędzi prawnych ułatwia­ją­cych pro­ce­dury restruk­tu­ryza­cyjne i zachę­ca­ją­cych do rozpoczę­cia pro­ce­dury na wczes­nym etapie;
 • wprowadze­nie nowych rodza­jów pro­ce­dur restruk­tu­ryza­cyjnych, auto­nom­icznych wzglę­dem styg­matyzu­ją­cych postępowań upadłoś­ciowych;
 • pod­kreśle­nie reguły, która stwierdza, że co do zasady lik­widac­ja powin­na być poprzed­zona próbą restruk­tu­ryza­cji;
 • wzmoc­nie­nie pozy­cji akty­wnych wierzy­cieli;
 • uproszcze­nie pro­ce­dury i zapewnie­nie nowych narzędzi elek­tron­icznej dys­try­bucji infor­ma­cji i składa­nia wniosków;
 • wprowadze­nie tak zwanej nowej poli­ty­ki lub poli­ty­ki drugiej szan­sy dla przed­siębior­ców, którym nie powiodło się w wyniku wys­tąpi­enia nieko­rzyst­nej zmi­any warunk­ów eko­nom­icznych;
 • zwięk­sze­nie odpowiedzial­noś­ci nierzetel­nych dłużników upadłych.

Nowe rodza­je pro­ce­dur restruk­tu­ryza­cyjnych

Now­eliza­c­ja przewidu­je trzy nowe rodza­je pro­ce­dur restruk­tu­ryza­cyjnych: (i) uproszc­zone postępowanie układ­owe, (ii) postępowanie układ­owe, i (iii) postępowanie sana­cyjne. Każ­da różni się znacznie, zwyk­le w odniesie­niu do zakre­su autonomii pozostaw­ionej dłużnikowi. Mno­gość przed­staw­ionych pro­ce­dur powin­na poz­wolić dłużnikom i wierzy­cielom na wybór tego, które najbardziej odpowia­da ich potrze­bom i możli­woś­ciom finan­sowym dłużników. Co istotne, powyższe pro­ce­dury mogą być stosowane nie tylko przez dłużników niewypła­cal­nych, ale również przez tych, którzy praw­dopodob­nie wkrótce staną się niewypła­cal­ni.

Sta­tus prawny

Prace nad nowym prawem restruk­tu­ryza­cyjnym, które również zmieni pra­wo upadłoś­ciowe, rozpoczę­to w maju 2012 roku. Pro­jekt ustawy został przy­go­towany przez zespół cenionych prak­tyków i jest obec­nie na etapie kon­sul­tacji społecznych. Głosowa­nia nad pro­jek­tem powin­ny odbyć się w 2014 roku.

Kłopoty to nie powód, by zamykać biznes, chodzi o to, żeby zmienić jego funkcjonowanie.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/second-chance-policy-proposed-amendments-polish-bankruptcy-insolvency-regulations/