Regulatory

Slovakia Supports Biomass

The authors discuss the current position of biomass in power generation in Slovakia, the governmental support scheme, and the outlook for the future.

Position of biomass in power generation in Slovakia

Bio­mass plays an increas­ing role in pow­er gen­er­a­tion in Slo­va­kia, main­ly due to the exis­tence of gov­ern­men­tal sup­port scheme. Slo­va­kia has imple­ment­ed the sup­port scheme for pro­duc­tion of elec­tric­i­ty from renew­able ener­gy sources (RES) in com­pli­ance with EU leg­is­la­tion. Although this sup­port scheme claims to be avail­able for all types of RES, in fact it applies a restric­tive approach, mean­ing ener­gy sources with a high fluc­tu­a­tion of elec­tric­i­ty gen­er­a­tion (solar and wind) receive very lit­tle sup­port. Oth­er RES, such as bio­mass, are sup­port­ed more. Accord­ing to infor­ma­tion pub­lished by the reg­u­la­tor, in 2012 approx­i­mate­ly 11% of elec­tric­i­ty pro­duced from RES and eli­gi­ble for the feed-in tar­iff was pro­duced from bio­mass.

But bio­mass cur­rent­ly receives sig­nif­i­cant gov­ern­men­tal sup­port only in case of cogen­er­a­tion (ie, gen­er­a­tion of elec­tric­i­ty along­side with the ther­mal pow­er) per­formed in facil­i­ties with total installed capac­i­ty of up to 10 MW. Only such use of bio­mass is eli­gi­ble for the feed-in tar­iff, being the main sup­port mea­sure in Slo­va­kia.

Available support scheme

The gen­er­a­tors of elec­tric­i­ty from bio­mass are finan­cial­ly sup­port­ed in the fol­low­ing ways.

 • The feed-in tar­iff, which is a guar­an­teed off-take price fixed by the reg­u­la­tor for each gen­er­a­tor of elec­tric­i­ty from bio­mass for each year. The feed-in tar­iff scheme applies for 15 years.The reg­u­la­tor cal­cu­lates the feed-in tar­iff from a basis that depends on the year in which the bio­mass facil­i­ty was put into oper­a­tion, recon­struct­ed, or upgrad­ed. This cal­cu­la­tion basis remains con­stant for the par­tic­u­lar elec­tric­i­ty gen­er­a­tor for the whole peri­od of sup­port. Fur­ther fac­tors that may influ­ence the cal­cu­la­tion of the feed-in tar­iff are the tech­ni­cal para­me­ters of the facil­i­ty and the type of bio­mass it process­es (intend­ed grown, cere­al straw, or waste bio­mass). The feed-in tar­iff com­pris­es a sub­sidy, which the reg­u­la­tor cal­cu­lates as the dif­fer­ence between the feed-in tar­iff and the so-called “elec­tric­i­ty price on loss” deter­mined by the reg­u­la­tor for each year.For instance, in 2012 the biggest play­er on the Slo­vak bio­mass mar­ket – hav­ing a bio­mass facil­i­ty with installed capac­i­ty of 8 MW – gen­er­at­ed 64,000 MWh of elec­tric­i­ty from bio­mass. The reg­u­la­tor claimed that in this case, from the total amount of feed-in tar­iff received by the facil­i­ty, about EUR 4,400,000 was in fact the gov­ern­ment sub­sidy.
 • The elec­tric­i­ty gen­er­at­ed from bio­mass is gen­er­al­ly exempt­ed from the excise tax oth­er­wise levied on elec­tric­i­ty.
 • Con­struc­tion of facil­i­ties for bio­mass may be sup­port­ed through financ­ing from the EU funds.

In terms of pol­i­cy, the gen­er­a­tors of elec­tric­i­ty from bio­mass can be sup­port­ed as fol­lows:

 • Pri­or­i­ty con­nec­tion of their facil­i­ty to the region­al dis­tri­b­u­tion grid, pri­or­i­ty access into the dis­tri­b­u­tion and trans­mis­sion grid, pri­or­i­ty trans­mis­sion, dis­tri­b­u­tion and sup­ply of elec­tric­i­ty.
 • Oblig­a­tory off-take of elec­tric­i­ty from bio­mass by the dis­tri­b­u­tion sys­tem oper­a­tors (for the feed-in tar­iff) togeth­er with trans­fer of lia­bil­i­ty for imbal­ances to the dis­tri­b­u­tion sys­tem oper­a­tors – both guar­an­teed for 15 years.
 • So-called green cer­tifi­cate scheme; the cer­tifi­cates may be trans­ferred for con­sid­er­a­tion to anoth­er under­tak­ing, also abroad.

But bio­mass sup­port in Slo­va­kia has its lim­its. For exam­ple, from Jan­u­ary 2014, gen­er­a­tors of elec­tric­i­ty from bio­mass will have to pay a new spe­cial levy (so-called G‑tariff or G‑component) to the dis­tri­b­u­tion sys­tem oper­a­tors for reserved capac­i­ty. Fur­ther, in the leg­isla­tive pipeline there is a pro­pos­al for amend­ment of law in rela­tion to RES, stip­u­lat­ing that from 1 Jan­u­ary 2014 the feed-in tar­iff should be avail­able only for facil­i­ties with a total installed capac­i­ty of up to 5 MW (instead of cur­rent 10 MW).

Outlook for the biomass sector

The bio­mass gen­er­a­tion mar­ket is grow­ing most­ly due to the favourable sup­port regime in Slo­va­kia and because the reg­u­la­tor cre­ates obsta­cles for con­struc­tion of solar and wind facil­i­ties. Strong play­ers on the Slo­vak elec­tric­i­ty mar­ket are cur­rent­ly increas­ing the usage of bio­mass for elec­tric­i­ty gen­er­a­tion. But, as point­ed out above, the sup­port schemes might be reduced from Jan­u­ary 2014, which could lead to less inter­est in bio­mass gen­er­a­tion.

In gen­er­al, Slo­va­kia has good oppor­tu­ni­ties for pro­duc­tion of bio­mass due to the large amount of avail­able for­est and agri­cul­tur­al land. Nev­er­the­less, because of the increas­ing usage of bio­mass, the sup­ply of cer­tain types (eg, wood bio­mass) may become more dif­fi­cult while the bio­mass price in Slo­va­kia steadi­ly grows.

In any case, the out­look for bio­mass in Slo­va­kia is promis­ing and attrac­tive for poten­tial investors. Sim­ply said, in Slo­va­kia bio­mass is on the rise, while solar and wind stag­nate. Assum­ing no dra­mat­ic shift in gov­ern­ment sup­port pol­i­cy, this sta­tus will con­tin­ue for years to come.

Biomass is on the rise in Slovakia, while solar and wind stagnate.

Slovensko podporuje biomasu

Autori analyzujú aktuálnu pozíciu biomasy pri výrobe elektriny na Slovensku, štátny systém podpory a výhľad do budúcnosti.

Postavenie biomasy pri výrobe elektriny na Slovensku

Bio­masa hrá čoraz výz­nam­ne­jšiu úlo­hu pri výrobe elek­triny na Sloven­sku, a to najmä z dôvo­du exis­ten­cie štát­ne­ho sys­té­mu pod­pory. Sloven­sko imple­men­to­va­lo sys­tém pod­pory na výrobu elek­triny z obnoviteľných zdro­jov energie (OZE) v súlade s právny­mi pred­pis­mi EÚ. Aj keď je ten­to sys­tém pod­pory for­málne k dis­pozícii pre všetky typy OZE, v sku­točnos­ti uplatňu­je reštrik­tívny príst­up, čo zna­mená, že zdro­je energie s vysok­ou fluk­tuá­ciou výro­by elek­trick­ej energie (solárne a vet­erné) dostá­va­jú veľ­mi malú pod­poru. Ostat­né OZE, ako naprík­lad bio­masa, sú pod­porované vo väčšom rozsahu. Podľa infor­má­cií zvere­j­nených reg­ulá­torom, pri­b­ližne 11% z  elek­trick­ej energie vyrobenej z OZE v roku 2012, ktorá mala nárok na výkup­nú cenu bolo vyrobených z bio­masy.

Avšak v súčas­nos­ti bio­masa dostá­va výz­nam­nú štát­nu pod­poru iba v prí­pade kogen­erá­cie (tj. výro­ba elek­trick­ej energie súčasne s teplom), ktorá pre­bieha v zari­ade­ni­ach s celkovým inš­talo­vaným výkonom do 10 MW. Iba také­to využi­tie bio­masy má nárok na výkup­né ceny, pričom ten­to nárok je hlavným pod­porným opa­trením na Sloven­sku.

Dostupný systém podpory

Výrob­covia elek­trick­ej energie z bio­masy sú finančne pod­porovaní nasle­du­júci­mi spô­sob­mi.

 • Výkup­ná cena, ktorá je garan­to­vanou cenou za odber stanove­nou reg­ulá­torom oso­bitne pre každého výrobcu elek­trick­ej energie z bio­masy pre každý rok. Určená výkup­ná cena platí po dobu 15 rokov.

  Reg­ulá­tor vypočí­ta výkup­nú cenu zo zák­lad­nej sumy, ktorá závisí od roku, v ktorom bolo zari­ade­nie využí­va­júce bio­ma­su uve­dené do pre­vádzky, rekonštruo­vané ale­bo mod­ern­i­zo­vané. Táto vymeri­ava­cia zák­lad­ná suma ostá­va nemen­nou pre daného výrobcu elek­trick­ej energie po celú dobu posky­to­va­nia pod­pory. Ďalšie fak­to­ry, ktoré môžu mať vplyv na výpočet výkup­nej ceny sú tech­nické para­me­tre zari­ade­nia a typ spra­cov­á­vanej bio­masy (cie­lene pesto­vaná bio­masa, obil­ná sla­ma ale­bo odpadová bio­masa). Výkup­ná cena zahŕňa dopla­tok, ktorý reg­ulá­tor vypočí­ta­va ako rozdiel medzi výkup­nou cenou a tzv. “cenou elek­triny na straty”, urče­nou reg­ulá­torom pre každý rok.

  Naprík­lad v roku 2012 najväčší hráč na trhu s bio­ma­sou na Sloven­sku – vlast­niaci zari­ade­nie s inš­talo­vaným výkonom 8 MW – vygen­eroval 64,000 MWh elek­triny z bio­masy. Reg­ulá­tor udá­va, že v tom­to prí­pade z celkového množst­va výkup­nej ceny ktorú dosta­lo dané zari­ade­nie, oko­lo 4,4 mil­ió­na eur bolo v sku­točnos­ti štát­nou dotá­ciou — doplatkom.

 • Elek­t­ri­na vyrobená z bio­masy je vo všeobec­nos­ti oslo­bo­dená od dane, ktorá je inak uvalená na elek­trinu.
 • Výs­tav­ba zari­adení na bio­ma­su môže byť pod­porená prostred­níctvom finan­co­v­a­nia z fon­dov EÚ.

Poki­aľ ide o poli­tiku pod­pory, výrob­covia elek­trick­ej energie z bio­masy môžu byť pod­porovaní nasle­du­júci­mi spô­sob­mi:

 • Pred­nos­t­né pripo­je­nie ich zari­ade­nia k regionál­nej dis­tribučnej sús­tave, pri­or­it­ný príst­up do dis­tribučnej a prenosovej siete, pri­or­it­ný prenos, dis­tribú­cia a dodáv­ka elek­triny.
 • Povin­né odoberanie elek­triny z bio­masy pre­vádzko­vateľ­mi dis­tribučných sús­tav (za výkup­nú cenu) spolu s pre­vza­tím zod­poved­nos­ti za odchýlku pre­vádzko­vateľom dis­tribučnej sús­tavy — obe garan­to­vané na 15 rokov.
 • Tzv. sys­tém zelených cer­ti­fiká­tov; cer­ti­fiká­ty môžu byť preve­dené iné­mu pod­nikateľovi za odplatu, a to aj do zahraničia.

Pod­po­ra bio­masy na Sloven­sku má však svo­je lim­i­ty. Naprík­lad, od januára 2014, výrob­covia elek­triny z bio­masy budú musieť platiť nový popla­tok (tzv. G‑poplatok ale­bo G‑komponent) pre­vádzko­vateľom dis­tribučných sús­tav za rez­er­vo­vanú kapac­i­tu. Ďalej je v leg­is­latívnom konaní návrh na zmenu zákona vo vzťahu k OZE, ktorý stanovu­je, že od 1. januára 2014 by výkup­né ceny mali byť k dis­pozícii len pre zari­ade­nia s celkovým inš­talo­vaným výkonom do 5 MW (namiesto súčas­ného 10 MW).

Výhľad pre odvetvie biomasy

Trh výro­by bio­masy rastie najmä vďa­ka pri­aznivé­mu spô­sobu pod­pory na Sloven­sku a pre­to, že reg­ulá­tor vytvára prekážky pre výs­tavbu solárnych a vet­erných zari­adení. Sil­ní hráči na trhu s elek­tri­nou na Sloven­sku v súčas­nej dobe zvyšu­jú využí­vanie bio­masy pri výrobe elek­triny. Ale ako bolo uve­dené vyššie, tieto spô­so­by pod­pory by mohli byť znížené od januára 2014, čo by moh­lo viesť k zníže­niu záu­j­mu o výrobu z bio­masy.

Vo všeobec­nos­ti má Sloven­sko dobré pod­mienky pre pro­duk­ciu bio­masy, vzhľadom na veľké množst­vo dos­tup­ných lesov a poľno­hospodárskej pôdy. Avšak vzhľadom na zvýšené využí­vanie bio­masy, sa dos­tup­nosť niek­torých typov bio­masy (napr. drevnej bio­masy) môže znížiť. Zároveň dochádza k pos­tup­né­mu ras­tu ceny bio­masy na Sloven­sku.

V kaž­dom prí­pade je výhľad pre bio­ma­su na Sloven­sku pri­aznivý a atrak­tívny pre poten­ciál­nych investorov. Jednodu­cho povedané — na Sloven­sku je bio­masa na vzos­tupe, kým solár­na a vet­erná ener­gia stag­nu­je. Za pred­pok­ladu, že nenas­tane žiad­ny dra­mat­ický posun v poli­tike štát­nej pod­pory, ten­to stav bude pokračo­vať aj v najbližších rokoch.

Biomasa je na Slovensku na vzostupe, kým solárna a veterná energia stagnuje. 


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/slovakia-supports-biomass/