Banking, Finance & CM

Secondary legislation in Capital Markets Law (Sermaye Piyasası Kanunu)

The New Capital Markets Law (CML) No. 6362 entered into force on 30 December 2012. Following its entry into force, and within the context of several references made (eg, Art. 6 on the approval and publication of prospectus procedure) to the role of the Capital Markets Board (Sermaye Piyasası Kurulu) to determine terms and procedures, secondary legislation is rapidly being issued.

With­in the scope of sec­ondary leg­is­la­tion, some of the com­mu­niqués have been amend­ed, such as the amend­ment to the Cor­po­rate Gov­er­nance Reg­u­la­tion of 30 Decem­ber 2011 on elec­tion of inde­pen­dent board mem­bers and res­o­lu­tions of vital trans­ac­tions. On the oth­er hand, the CML pub­lished sev­er­al com­mu­niqués in June and July that super­sede the for­mer com­mu­niqués and intro­duce sig­nif­i­cant nov­el­ties under the CML, such as the Com­mu­niqué on Sale of Cap­i­tal Mar­kets super­sed­ing the 3 April 2010 com­mu­niqué on the same mat­ter. There are still draft com­mu­niqués regard­ing “spe­cial cas­es”, “reg­is­tered cap­i­tal sys­tem”, and “repur­chased shares” that were pub­lished in Sep­tem­ber for pub­lic review. Such drafts and the remain­ing sec­ondary leg­is­la­tion should be com­plet­ed with­in one year, by the end of 2013 as per the CML. To illus­trate some sig­nif­i­cant changes elab­o­rate­ly described under the sec­ondary leg­is­la­tion, the below com­mu­niqués can be exam­ined.

Communiqué on Prospectus and Certificate of Issue

Con­trary to the reg­is­tra­tion mech­a­nism in the pre­vi­ous Cap­i­tal Mar­kets Law, the CML sets forth an approval mech­a­nism for pub­lic offer­ings. The CML has grant­ed to the Cap­i­tal Mar­kets Board the duty to deter­mine the min­i­mum require­ments for a prospec­tus, form of the prospec­tus, pub­lic dis­clo­sure require­ments, exemp­tions and sale con­di­tions, etc.

For instance, as per the com­mu­niqué, the Cap­i­tal Mar­kets Board deter­mined that there is a prospec­tus exemp­tion for pub­lic offers made to investors obtain­ing cap­i­tal mar­kets instru­ments of at least TRY 250,000 per investor and pub­lic offers of the cap­i­tal mar­kets instru­ments hav­ing a unit nom­i­nal val­ue of at least TRY 250,000. Addi­tion­al­ly, as per the com­mu­niqué, exclud­ing ini­tial pub­lic offers, an exemp­tion may be grant­ed if the aggre­gate amount of cap­i­tal mar­kets instru­ments sub­ject to pub­lic offer is below TRY 5 mln.

Share Communiqué

The terms and con­di­tions on con­di­tion­al cap­i­tal increase and cap­i­tal increase by issu­ing shares below nom­i­nal val­ue have been described in detail under the Share Com­mu­niqué No. VII-128.1, which super­seded (i) the Com­mu­niqué on Cap­i­tal Mar­kets Board Reg­is­tra­tion and Sale of Shares, (ii) the Com­mu­niqué on Non-vot­ing Shares, and (iii) the Com­mu­niqué on Par­tic­i­pa­tion Div­i­dend Cer­tifi­cates.

Pub­licly held com­pa­nies may issue shares from a price below the nom­i­nal val­ue if the weight­ed aver­age stock exchange price of shares is below the nom­i­nal val­ue of the shares with­in the last 30 days before the pub­lic dis­clo­sure date of the cap­i­tal increase res­o­lu­tion.

In par­al­lel with the pro­vi­sions of Turk­ish Com­mer­cial Code, enact­ed on 1 July 2012, the con­di­tion­al cap­i­tal increase of pub­licly held com­pa­nies has also been described under the Share Com­mu­niqué. If the pur­chase of new shares is restrict­ed and oth­er con­di­tions spec­i­fied under the Share Com­mu­niqué are met, pub­licly held com­pa­nies may make con­di­tion­al cap­i­tal increas­es.

Draft Communiqué on Repurchase of Shares by the Companies

In par­al­lel with the Turk­ish Com­mer­cial Code, pub­licly held com­pa­nies may pur­chase their shares or accept the shares as a pledge. The Cap­i­tal Mar­kets Board is autho­rised to des­ig­nate the terms and pro­ce­dures in this respect. The draft com­mu­niqué envis­ages that the repur­chased amount can­not exceed 10% of the paid cap­i­tal and 25% of the shares in cir­cu­la­tion. The draft is cur­rent­ly open to pub­lic view.

The recent enactment of the Capital Markets Law has resulted in amendments to the previous secondary legislation and the issuance of a secondary legislation with significant novelties in parallel with the EU standards.

Türkiye: Sermaye Piyasası Kanunu'nda ikincil mevzuat

1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesine parallel olarak ikincil mevzuat da birtakım yeniliklerle beraber hızlıca yayınlandı.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda ikincil mevzuat

6362 sayılı yeni Ser­maye Piyasası Kanunu, 30 Aralık 2012 tar­i­hinde yürür­lüğe gir­di.

Ser­maye Piyasası Kanunu’nun yürür­lüğe girmesi­ni tak­iben ve Ser­maye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hüküm ve koşulları düzenleye­ceğine dair yapılan muhtelif atıflara isti­naden (örneğin izah­na­menin onay­lan­ması­na ilişkin usul ve esasların SPK tarafın­dan belir­len­me­sine ilişkin 6. madde) ikin­cil mevzu­at hızla hazır­lan­mak­tadır.

Şu ana kadar ikin­cil mevzu­at kap­samın­da bazı tebliğler (örneğin 30 Aralık 2011 tar­ih­li Kurum­sal Yöne­tim Tebliği’nin bağım­sız yöne­tim kuru­lu üye­si seçi­mi ve önem­li nite­lik­te­ki işlem­lere ilişkin olarak değiştir­ilme­si) değiştir­ilmiş bulun­mak­tadır. Buna karşın, SPK Hazi­ran ve Tem­muz ayların­da 3 Nisan 2010 tar­ih­li aynı konuda­ki tebliğin yer­ine geçen Ser­maye Piyasası Araçları’nın Satışı Tebliği gibi çeşitli yeni tebliğler yayın­lamış ve Ser­maye Piyasası Kanunu’ndaki önem­li yeni­lik­leri bu tebliğlere de yan­sıt­mıştır. Halen, kamuya inceleme­si için duyu­ru­lan “önem­li işlem­ler”, “kayıtlı ser­maye sis­te­mi” ve “geri alı­nan pay­lar tebliği” taslak haldedir. Söz konusu taslak­lar ve geri kalan ikin­cil düzen­lemel­er Ser­maye Piyasası Kanunu’na göre bir yıl içinde; 2013 yılı sonuna kadar tamam­lanacak­tır. İkin­cil mevzu­at kap­samın­da bahsedilen bazı önem­li değişik­lik­leri aktara­bilmek için aşağı­da­ki tebliğler ince­lenebilir.

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği

Önce­ki Ser­maye Piyasası Kanunu’nda yer alan kay­da alma sis­tem­i­nin ter­sine, yeni Ser­maye Piyasası Kanunu hal­ka arz­da onay mekaniz­ması getir­miştir. Ser­maye Piyasası Kanunu SPK’ye izah­namede bulun­ması gereken asgari bil­gi­leri, izah­na­menin şek­li­ni, kamuya duyu­rul­masını, muafiyet­leri ve satış koşullarını ve ben­z­eri­ni belir­leme yetk­isi ver­miştir.

Örneğin, tebliğ uyarın­ca SPK, en az 250.000 TL ser­maye piyasası aracı­na sahip yatırım­cılara yapılan hal­ka arzlar­da ve bir­im nom­i­nal değeri 250.000 TL olan ser­maye piyasası araçlarının hal­ka arzın­da izah­name muafiyeti tanımıştır. Ayrı­ca, ilk hal­ka arz dışın­da bu tebliğ uyarın­ca hal­ka arza tabi ser­maye piyasası araçlarının toplamı 5 mily­on TL’nin altın­da ise yine muafiyet tanın­abile­cek­tir.

Pay Tebliği

Şar­ta bağlı ser­maye artışı ve nom­i­nal değer altın­da pay ihracı­na ilişkin hüküm ve şart­lar detaylı­ca (i) Pay­ların Kurul Kay­dı­na Alın­ması­na ve Satışı­na İlişkin Esaslar Tebliği, (ii) Oydan Yok­sun Pay­lara İlişkin Tebliği ve (iii) Katıl­ma İntifa Senet­leri İhracı­na İlişkin Esaslar Hakkın­da Tebliğ’i yürür­lük­ten kaldıran VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde açık­lan­mıştır.

Bu tebliğ ile hal­ka açık şir­ketler, ser­maye artırım kararını kamuya açık­lan­madan önce­ki otuz gün içinde pay­larının bor­sa­da oluşan ağır­lık­lı orta­la­ma fiy­at­larının orta­la­masının nom­i­nal değerinin altın­da olması duru­mun­da, yapacak­ları ser­maye artırımın­da pay­larını nom­i­nal değerinin altın­da bir fiy­at­tan ihraç ede­bile­cek­tir.

1 Tem­muz 2012’de yürür­lüğe giren Türk Ticaret Kanunu hüküm­ler­ine para­lel olarak, hal­ka açık şir­ket­lerin şar­ta bağlı ser­maye artışı da Pay Tebliği’nde anlatılmıştır.

Yeni pay alın­ması kısıt­lan­ması ve Pay Tebliği’nde yer alan diğer koşulların sağlan­ması halinde, hal­ka açık şir­ketler şar­ta bağlı ser­maye artışı yapa­bile­cek­tir.

Geri Alınan Paylar Tebliği Taslağı

Türk Ticaret Kanunu’na para­lel olarak hal­ka açık şir­ketler ken­di pay­larını satın ala­bilir ya da rehin olarak kab­ul ede­bilir. SPK bu husus­ta­ki hüküm ve şart­ları belir­lem­eye yetk­i­lidir.

Taslak tebliğe göre, pay­ları bor­sa­da işlem gören ortak­lık­lar için geri alı­nan oran ortak­lık­ların ödenmiş/çıkarılmış ser­mayesinin yüzde onunu ve her durum­da fiili dolaşım­da­ki pay oranının yüzde yir­mi beşi­ni aşa­maz. Taslak, kamuoyu­nunun görüşüne sunul­muş­tur.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, önceki ikincil mevzuatın tadiline ve AB standartları ile uyumlu yenilikler getiren yeni bir ikincil mevzuat oluşmasına yol açmıştır.


roadmap 14
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2014.schoenherr.eu/turkey-secondary-legislation-of-new-capital-markets-law/